Slagelse Bowling Club
blank

KOIMAD.dk sponsorerer Slagelse Bowling Club

 

 
© Slagelse Bowling Club 
Vedtægter

Vedtægter 2015

Vedtægter for Slagelse Bowling Club

 

 

 

§ 1 Klubbens navn og hjemsted

 

Klubbens navn er Slagelse Bowling Club, stiftet 3. oktober 1984. Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune.

 

 

§ 2 Klubbens tilhørsforhold

 

 Klubben er tilsluttet, DBwF Region Øst-udvalg der nationalt er tilsluttet DBwF (Dansk Bowling Forbund) og DIF (Dansk Idræts Forbund) og dermed tilknyttede internationale organisationer, samt lokalt SIR (Slagelse idræts Råd).

 

 

§ 3 Klubbens formål

 

Klubbens formål er gennem et seriøst og samvittighedsfuld arbejde, at oplære og dygtiggøre sine medlemmer, med det formål at blive højest muligt placeret i Danmarksturneringen såvel for ungdom som senior dame og herre, i bowlingsporten.

 

 

§ 4 Optagelse af medlemmer

 

Klubben optager såvel aktive medlemmer der deltager i klubbens faste træning som passive. Passive medlemmer kan søge licens og deltage i stævner såvel som efter behov deltage på klubbens turneringshold. Indmeldelse skal ske skriftligt og for umyndiges vedkommende ved skriftlig godkendelse af forældre-myndighedens indehaver. For aktive medlemmer betales ved indmeldelse et indskud på kr. 50,00 som går til materiale-fonden.

 

 

§ 5 Kontingent

 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent skal for aktive medlemmer betales månedsvis forud og skal være betalt senest den 7. i måneden.  For passive medlemmer betales kontingent helårligt forud i august måned, årskontingentet for passive medlemmer er 1/10 af aktive medlemmers årskontingent. Alt kontingent skal betales via PBS.

 

 

§ 6 Licens til Dansk Bowling forbund (DBwF)

 Licensudgifter til DBwF afholdes af klubben, da det er en del af kontingentet. Nye medlemmer får automatisk licens, når de har betalt kontingent de første 3 måneder. Derefter skal og kan det enkelte medlem være til rådighed for klubbens turnerings- og pokalturnerings hold, og frivilligt deltage i diverse snittællende stævner.

 

 

§ 7 Udmeldelse, eksklusion

 

Til gyldig udmeldelse eller overgang til passiv medlem kræves at det sker til klubbens kasserer med mindst 1 måneders varsel til den 1. i en måned, samt at det pågældende medlem har betalt sin kontingent til klubben. Når et medlem er kommet i kontingentrestance for 2 måneder eller mere, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Nogen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, når vedkommende har betalt sin gæld til klubben. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.

Bestyrelsens beslutning herom, kræver dog mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed for at fremføre sit forsvar og kan kræve spørgsmålet afgjort på førstkommende generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optaget som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver en majoritet på mindst 2/3 af de afgivende stemmer. Et medlem der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages på ny ved en generalforsamlings beslutning, der kræver samme majoritet som forskrevet til beslutningen om eksklusion.

 

 

§ 8 Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter  foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i juni måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ved opslag på foreningens hjemmeside og klubbens opslagstavle. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være skriftlig udfærdiget og bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der har været medlem i klubben i mindst 3 måneder forud general-forsamlingens afholdelse og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Passive medlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede jf. dog § 17.

 

 

§ 9 Dagsorden

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning. Til godkendelse 

3. Udvalgsberetninger.   Til godkendelse

4. Regnskab og budget (herunder fastsættelse af kontingent).   Til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg

 

a. På lige år formand. Ulige år kasserer

b. På lige år seniorudvalgsformand og suppleant til bestyrelsen.

c. På ulige år ungdomsudvalgsformand og et bestyrelses-medlem

d. 2 medlemmer til seniorudvalget for 1 år
    2 medlemmer til ungdomsudvalget for 1 år

f. Revisor for 1 år

g. Revisorsuppleant for 1 år

7. Eventuelt

 

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom, ledsaget af motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Om indkaldelse gælder bestemmelserne i § 8.

 

 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt stemme-flertal, jf. dog § 7, § 16 og § 17. dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Dog skal der ved begæring fra blot 1 medlem, foregå skriftlige afstemninger og valg, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftlig.

 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges samme generalforsamling.

 

 

§ 12 Foreningens ledelse

 

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelsen på 5 medlemmer samt 1 suppleant, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af formand, kasserer, seniorudvalgsformand, ungdomsudvalgs-formand og 1 bestyrelsesmedlem. Suppleanten er arbejdende og deltager i bestyrelsesmøder sammen med med ungrådet og har taleret.

 

 

§ 13 Bestyrelsen

 

Første bestyrelsesmøde afholdes snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sine forretnings-orden, bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden er til stede. Over bestyrelsens handlinger føres protokol.

 

 

§ 14 Regnskab

 

Klubbens regnskabsår er 1/6 til 31/5. Driftsregnskab forelægges, forsynet med revisors påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 

§ 15 Revision

 

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen revisor og revisorsuppleant. Revisor skal hvert år i tiden mellem regnskabets afslutning og generalforsamlingens afholdelse gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab forsynes med påtegning herom. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

§ 16 Vedtægtsændringer

 

Forandringer af disse vedtægter skal på enhver generalforsamling, opnå 2/3 af de afgivne stemmer for ændringsforslaget. Ændringsforslaget træder i kraft så snar de er vedtaget under punkt 5 i § 9.

 

 

§ 17 Klubbens ophævelse

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst halvdelen af klubbens medlemmer tilstede og til forslagets vedtagelse kræves mindst ¾ af de afgivende stemmer for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved klubbens opløsning bruges klubbens værdier til almennyttigt formål sat af den siddende bestyrelse.

 

 

§ 18 Klubbens ansvar

 

Klubbens og dermed klubbens bestyrelse kan ikke gøres ansvarlig for skader der påføres spillere eller forvoldes af disse selvom dette sker under et af klubbens afviklet arrangementer.

 

 

 

 

Lovene er gældende med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 2. juni 2015.

 

 

Senest opdateret

12.08. 2021