Slagelse Bowling Club
blank

KOIMAD.dk sponsorerer Slagelse Bowling Club

 

 
© Slagelse Bowling Club 
Dommerhåndbog pr. 09/2022
RSS

 

Dommerhåndbog
Version september 2022

 

1
Dommerhåndbog
for
Danmarks Bowling Forbund
09/2022
Indledning
Dommerhåndbogen er en vejledning primært til brug for dommere.
Håndbogen er en vejledning og en summarisk gennemgang af de spilleregler der har, kan
have, eller kan få betydning for alle sportslige aktiviteter, der udbydes af Danmarks Bowling Forbund (forbundet); herunder mesterskaber, stævner og turneringer.
Det forventes ikke, at en dommer kan håndbogen eller spillereglerne udenad. Men da dommeren er øverste myndighed ved banerne, er det naturligt, at dommeren er fortrolig med
håndbogens indhold og forholdsvis hurtig kan orientere sig i håndbogens indhold og dermed er i stand til at træffe de rigtige afgørelser, eller eventuelt vejlede aktive atleter.
Da håndbogen er en vejledning og en summarisk gennemgang af spilleregler, skal håndbogens fortolkninger altid tolkes i overensstemmelse med Spilleregler for Danmarks Bowling
Forbund og eventuelle disciplinære afgørelser der udlægger en tolkning af en eller flere
dele af forbundets love, lovregulativer, spilleregler og bestemmelser.
Dommerhåndbogen er sidst opdateret i september 20221
. På repræsentantskabsmødet den
19. marts 2022 blev bestyrelsen opfordret til at se på reglerne for stringmaskiner. En nedsat arbejdsgruppe har set på dette og i sommeren 2022 udsendte IBF nogle retningslinjer
for keglefald ved stringmaskiner, der skulle anvendes ved World Games. Arbejdet i arbejdsgruppen og udmeldingen fra IBF har medført er der er oprettet en ny paragraf 28 i
spillereglerne om gyldige slag og keglefald. Heri er også taget hensyn til stringmaskiner, se
afsnit 14.2 og 14.3.
1
I juni 2022 er omtalen af ETBF redaktionelt ændret til European Bowling Federation (EBF) pga. navneskifte.
2
Indhold
1. Dommeren.....................................................................................................4
1.1 Lovtekst fra spillereglerne § 21.................................................................4
1.2 Dommerens opgaver...............................................................................4
1.3 Spillende dommer i egen turneringskamp...................................................5
2. Gyldig licens...................................................................................................5
3. Hold..............................................................................................................5
3.1 Lovtekst fra spillereglerne § 6a.................................................................5
3.2 Atleter der må deltage i en turneringskamp ................................................5
3.3 Lovtekst fra spillereglerne § 8 ..................................................................6
3.4 Fortolkning af spillereglerne § 8................................................................6
4. Reserve.........................................................................................................7
4.1 Lovtekst fra spillereglerne §§ 17 og 18 ......................................................7
4.2 Fortolkning af spillereglerne §§ 17 og 18....................................................7
5. Holdleder.......................................................................................................8
5.1 Lovtekst fra spillereglerne § 7 ..................................................................8
5.2 Fortolkning af spillereglerne § 7................................................................8
6. Klubdragt.......................................................................................................8
6.1 Lovtekst fra spillereglerne § 16.................................................................8
6.2 Fortolkning af spillereglerne § 16 ..............................................................8
7. Spillerområde.................................................................................................9
7.1 Definition af spillerområdet ......................................................................9
8. Spilletid (opvarmning og den ordinære turneringskamp)........................................9
8.1 Lovtekst fra spillereglerne § 14, stk. 1 .......................................................9
8.2 Definition af spilletid ...............................................................................9
8.3 Opvarmning ........................................................................................10
8.4 Atleter der eventuelt møder for sent........................................................10
8.5 Turneringskampens afslutning ................................................................10
9. Start, forsinkelse og/eller afbrydelse af turneringskampe.....................................11
9.1 Lovtekst fra spillereglerne § 14...............................................................11
9.2 Fortolkning af spillereglerne § 14 ............................................................11
10. Udeblivelse ..................................................................................................12
10.1 Lovtekst fra spillereglerne § 12...............................................................12
11. Generelle spilleregler .....................................................................................12
11.1 Overtrådt (spillereglerne § 23) ...............................................................12
11.2 Slow bowling (spillereglerne § 24)...........................................................13
11.3 Usportslig optræden (spillereglerne § 25) .................................................14
11.4 Forbud mod rygning (spillereglerne § 26) .................................................14
11.5 Forbud mod indtagelse af alkohol (spillereglerne § 27) ...............................15
11.6 Ikke gyldigt slag, død kugle (spillereglerne § 29).......................................15
11.7 Spil på forkert bane (spillereglerne § 30) .................................................16
3
12. Brug af bowlingudstyr ....................................................................................16
12.1 Lovtekst fra spillereglerne § 33...............................................................16
12.2 Fortolkning af spillereglerne § 33 ............................................................16
12.3 Bowlingkugler (spillereglerne § 34a)........................................................17
Specifik sanktion ved overtrædelse (Spillereglernes § 37, stk. 5, 37a) ..........17
12.4 Fortolkning af spillereglerne § 34a...........................................................17
12.5 Ændring af bowlingkuglens overflade (spillereglerne § 34b).........................18
Specifik sanktion ved overtrædelse (Spillereglernes § 37, stk. 5, 37b) ..........18
12.6 Fortolkning af spillereglerne § 34b ..........................................................18
12.7 Bowlingsko (spillereglerne § 34c)............................................................19
Specifik sanktion ved overtrædelse (Spillereglernes § 37, stk. 5, 37c)...........19
12.8 Fortolkning af spillereglerne § 34c...........................................................19
12.9 Talkum (spillereglerne § 34d).................................................................20
Specifik sanktion ved overtrædelse (Spillereglernes § 37, stk. 5, 37d) ..........20
12.10 Fortolkning af spillereglerne § 34d ..........................................................20
13. Overtrædelse af spillereglerne.........................................................................21
13.1 Lovtekst fra spillereglerne § 35...............................................................21
13.2 Overtrædelser der medfører øjeblikkelig bortvisning...................................21
13.3 Overtrædelse der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion ..................21
13.4 Ukorrekt klubdragt ...............................................................................22
13.5 Særlige grove overtrædelser af spillereglerne............................................23
14. Automatiske scoresystemer og keglefald...........................................................24
14.1 Lovtekst fra spillereglerne § 31...............................................................24
14.2 Lovtekst fra spillereglerne § 28...............................................................24
14.3 Fortolkning af spillereglerne § 28 ............................................................25
15. Protestafgivelse ............................................................................................27
15.1 Lovtekst fra spillereglerne §§ 47 til 50 .....................................................27
15.2 Fortolkning af spillereglerne §§ 47 til 50...................................................28
15.3 Provisorisk kugle ..................................................................................28
16. Rekorder .....................................................................................................28
16.1 Anmeldelse af rekorder .........................................................................28
4
1. Dommeren
1.1 Lovtekst fra spillereglerne § 21
§ 21 Dommeren
stk. 1 Alle snittællende arrangementer, der udbydes af forbundet,
ledes af en dommer.
stk. 2 Dommeren er øverste myndighed ved banerne. Dommerens
afgørelser skal derfor efterkommes.
stk. 3 I turneringskampe kan dommeren være spillende i egen
turneringskamp og dommerens eget spil må ikke prioriteres
højere end dommergerningen.
1.2 Dommerens opgaver
• Det er dommerens opgave at:
- Kontrollere at de automatiske overtrædelsesdetektorer fungerer
korrekt.
- Tage stilling til eventuel kortvarig udsættelse af starttidspunktet
grundet forsinkelse, som f.eks. maskinfejl, vejrlig m.v. (se nedenfor
kapitel 10).
- Starte spillet på det fastsatte tidspunkt med følgende annoncering,
hvis der bydes velkommen før opvarmning:
”Velkommen til dagens turneringskamp(e). Dommer er X fra Y. Vi
starter med 10 minutters opvarmning. Når kampen(e) starter er I
underlagt Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler. Der
er ingen afrydning under kampen(e). God kamp! ”.
- Starte spillet på det fastsatte tidspunkt med følgende annoncering,
hvis der bydes velkommen efter opvarmning:
”Velkommen til dagens turneringskamp(e). Dommer er X fra Y. I
er nu underlagt Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler.
Der er ingen afrydning. God kamp! ”.
- Sikre, at turneringskampene gennemføres sportslig korrekt i overensstemmelse med de generelle spilleregler.
- Træffe afgørelse om flytning af atleter til andet banesæt ved nedbrud.
- Være behjælpelig med nødvendige ændringer på det automatiske
scoreanlæg, genrejsning af kegler m.v.
- Skride ind, hvis der sker brud på spillereglerne, herunder skride til
uddeling af advarsler og eventuelle bortvisninger.
5
- Indberette advarsler, bortvisninger og protester til disciplinærudvalget via forbundets hjemmeside.
1.3 Spillende dommer i egen turneringskamp
• En dommer kan være spillende i egen turneringskamp. Er dommeren spillende forventes det, at vedkommende prioriterer dommergerningen højere end eget spil.
OBS!
De enkelte bowlingcentre kan i deres hus- og ordensregler have regler
for ophold i centret. Det er ikke dommerens opgave at håndhæve
disse regler. Hus- og ordensreglerne kan indeholde regler om opførsel, adfærd m.v., som også er gældende for deltagerne i en aktivitet
under Danmarks Bowling Forbund.
2. Gyldig licens
• For at kunne deltage i officielle arrangementer under Danmarks Bowling
Forbund, skal enhver atlet være i besiddelse af gyldig licens.
• Det er ikke dommerens opgave at vurdere om en atlets licens er gyldig.
3. Hold
3.1 Lovtekst fra spillereglerne § 6a
§ 6a Et holds sammensætning
stk. 1 Et hold består altid af det antal atleter, der fremgår af propositionerne for den pågældende turnering, samt eventuelt
én reserve.
stk. 2 Hele holdet skal fra turneringskampens start og til turneringskampens afslutning befinde sig på spillerområdet ved
banerne.
stk. 3 En atlet kan ikke udtræde af en turneringskamp før dommeren er kontaktet, og har godkendt at atleten udtræder.
3.2 Atleter der må deltage i en turneringskamp
• Kun de atleter der er påført turneringskampens scoretavle inden turneringskampens start må deltage.
6
3.3 Lovtekst fra spillereglerne § 8
§ 8 Turneringskampens scoretavle
stk. 1 Det hold, der jf. turneringsplanen på bowlingportalen er
jourhavende for turneringskampen, skal medbringe en scoretavle til turneringskampens begge hold.
stk. 2 Holdlederne er ansvarlige for, at scoretavlen udfyldes korrekt.
stk. 3 Holdlederen skal før turneringskampens start udfylde scoretavlen med licensnummer og navn på hele holdet inklusive eventuel reserve.
stk. 4 Efter turneringskampens start er det ikke tilladt at påføre
scoretavlen ekstra atleter.
stk. 5 Skrives der under turneringskampen forkert på scoretavlen,
rettes fejlen af holdlederne i samråd.
stk. 6 Det hold som jf. turneringsplanen er jourhavende for turneringskampen, skal inden spilleugens udgang registrere scoretavlen i bowlingportalen.
stk. 7 Scoretavlen skal af alle deltagende hold opbevares i mindst
8 uger efter sæsonafslutningen.
3.4 Fortolkning af spillereglerne § 8
• Turneringskampens scoretavle er et vigtigt værktøj både før, under og
efter turneringskampen.
• Scoretavlen skal være udfyldt med licensnummer og navn på begge hold
inklusive eventuel reserve.
• Kun de atleter der inden turneringskampens start er påført scorestavlen
kan deltage i turneringskampen (spillereglerne § 15, stk. 1)
• Efter turneringskampens start kan der ikke påføres scoretavlen yderligere
atleter (spillereglerne § 8, stk. 4)
• Det anbefales at ”eventuelle” tomme pladser på scoretavlen ”annulleres”
ved en overstregning.
• En eller flere atleter der kommer for sent og forventes at indtræde i turneringskampen efter starttidspunktet, skal derfor påføres scoretavlen inden turneringskampens start (spillereglerne § 8, stk. 3).
7
4. Reserve
4.1 Lovtekst fra spillereglerne §§ 17 og 18
§ 17 Udskiftning af atleter i en turneringskamp
stk. 1 I holdturneringer, hvor det af propositionerne fremgår, at
der må anvendes én reserve på holdet, praktiseres udskiftningen efter følgende retningslinjer:
1.1 En atlet, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan
genindtræde i turneringskampen ved senere udskiftning.
1.2 En atlet, der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan
ikke genindtræde i samme turneringskamp. Den indtrædende atlet skal spille serien færdig på den plads
vedkommende overtager. Udskiftning midt i en rude er
tilladt.
1.3 Før en udskiftning kan foretages, skal modstanderens
holdleder underrettes.
stk. 2 En reserve skal befinde sig på spillerområdet ved banerne
under hele turneringskampen.
§ 18 Ændring af rækkefølgen af atleterne på et hold
stk. 1 Efter hver færdigspillet serie kan der ændres på rækkefølgen af atleterne inden for det samme hold. Dog må en atlet
ikke have udlæg på samme bane i to på hinanden følgende
serier.
stk. 2 I turneringskampe hvor ét hold spiller i mindre hold (doubler, trioer m.v.), kan en ændring af rækkefølgen af atleterne
ikke medføre, at atleterne flyttes rundt mellem disse mindre
hold.
4.2 Fortolkning af spillereglerne §§ 17 og 18
• En reserve skal befinde sig på spillerområdet sammen med sit hold under
hele turneringskampen.
• Hvis en atlet udtræder af spillet, skal modstanderholdets holdleder underrettes.
• Udtrædelse kan eksempelvis skyldes, at en atlet bliver skadet eller skal
på arbejde.
• Så længe den udtrædende atlet er i hallen og turneringskampen ikke er
færdigspillet, er vedkommende underlagt de generelle spilleregler og skal
befinde sig på spillerområdet bag sit hold.
• Såfremt en reserve ikke har deltaget i turneringskampen, kan vedkommende streges af scoresedlen.
8
5. Holdleder
5.1 Lovtekst fra spillereglerne § 7
§ 7 Holdlederen
stk. 1 Et hold skal have en holdleder. Holdlederen skal befinde sig
på spillerområdet ved banerne.
stk. 2 Holdlederen kan eventuelt være aktiv atlet på holdet.
stk. 3 En holdleder, der fratræder inden turneringskampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette dommeren og
modstander herom, og kan ikke genindtræde i samme turneringskamp.
5.2 Fortolkning af spillereglerne § 7
• Holdlederen er fra turneringskampens start til dens afslutning underlagt
de til enhver tid gældende spilleregler.
• Holdlederen skal befinde sig på spillerområdet sammen med sit hold under hele turneringskampen.
• Holdlederen kan under en turneringskamp kortvarigt forlade spillerområdet i forbindelse med løsningen af opgaven som holdleder.
• En holdleder, der fratræder inden turneringskampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette dommeren herom og kan ikke genindtræde i
samme turneringskamp.
6. Klubdragt
6.1 Lovtekst fra spillereglerne § 16
§ 16 Holdets påklædning
stk. 1 Alle atleter på et klubhold skal ved turneringskampens start
være i samme type klubdragt, jf. Lovregulativ II, § 3, stk.
2.
stk. 2 Overtrædelse af kravet om ens påklædning sanktioneres jf.
kapitel 9, § 38.
6.2 Fortolkning af spillereglerne § 16
• Samme farve underdel betyder, at der eksempelvis godt må være både
nederdel og bukser af forskellige typer / længde på et damehold og på
et herrehold bukser af forskellig type / længde.
• Det accepteres, at reserve er iført en overtrækstrøje udenpå klubdragten, når de ikke er i spil. Det er en forudsætning at overtrækstrøjen i
lighed med klubdragten lever op til gældende regler eller er neutral.
9
• Alle overtrædelser skal indberettes til disciplinærudvalget, som derefter
tager stilling til eventuel sanktion.
• Medmindre det fremgår af propositionerne for det enkelte mesterskab
eller stævne er det ikke et krav, at en atlet spiller i korrekt klubdragt.
7. Spillerområde
7.1 Definition af spillerområdet
• Spillerområdet defineres som det område hvor atleterne naturligt opholder sig under spillet. Området skal være klart adskilt fra publikumsområdet.
• En atlets eller et holds naturlige spillerområde kan nærmere defineres
som området omkring pulten ved det banesæt, hvor de spiller, med tilhørende siddepladser.
8. Spilletid (opvarmning og den ordinære turneringskamp)
8.1 Lovtekst fra spillereglerne § 14, stk. 1
§ 14 Turneringskampens start
stk. 1 Forudsat at banerne er ledige starter en turneringskamp til
det tidspunkt, der fremgår af bowlingportalen, der er forbundets officielle turneringskalender.
8.2 Definition af spilletid
• Spilletiden omfatter både opvarmning og den ordinære turneringskamp,
og det indskærpes at tiden overholdes af hensyn til den tid der er afsat.
• Alle atleter, reserver og holdledere er underlagt de generelle spilleregler
når den ordinære turneringskamp starter.
• Opvarmningen er ikke en del af den ordinære turneringskamp og er derfor
ikke underlagt de generelle spilleregler.
• Uanset om en dommer byder velkommen før eller efter opvarmningen
ved et mesterskab, et stævne eller en turneringskamp, er samtlige atleter, reserver og holdledere først underlagt Danmarks Bowling Forbunds
generelle spilleregler, når opvarmningen er afsluttet.
• Såfremt tidligere turneringskampe i hallen ikke er færdigspillede, kan
dommeren vælge at igangsætte nye turneringskampe sektionsvis.
10
8.3 Opvarmning
Bestemmelser for forbundets mesterskaber § 20:
stk. 3 Ved alle danske mesterskaber og øvrige forbundsmesterskaber, startes der ved indledende runder med minimum ti
minutters opvarmning.
Bestemmelser for danske stævner og internationale stævner på dansk
grund § 10:
stk. 4 Ved alle danske stævner og internationale stævner på
dansk grund, der udbydes af, eller er godkendt af forbundet som snittællende arrangementer, startes der ved indledende runder med minimum ti minutters opvarmning.
Bestemmelser for forbundets turneringer § 18:
stk. 3 Ved alle forbundets turneringer, startes der med minimum
ti minutters opvarmning.
• Forudsat at alle atleter er mødt, kan opvarmningen igangsættes før det
tidspunkt der fremgår af bowlingportalen. (Se nedenfor kapitel 10 om
start, forsinkelse og/eller afbrydelse af en turneringskamp)
8.4 Atleter der eventuelt møder for sent
• En eller flere atleter der møder efter spilletidens start (opvarmningen og
den ordinære turneringskamp) møder for sent og kan kun indtræde i turneringskampen, hvis atleten er påført scoretavlen inden det officielle
starttidspunkt for turneringskampen. (Se ovenfor afsnit 3.3 og 3.4)
• Når en atlet kommer for sent, betyder det i praksis, at den eller de skal
indtræde i f.eks. 2. series 4. rude (hvis det er der modstanderholdet er
kommet til), selvom ens eget hold kun er i gang med 3. rude.
• Såfremt det ikke er muligt at indsætte sparringspartner/e, skal en ”alene
spiller” følge en medspillers turnus.
8.5 Turneringskampens afslutning
§ 20 Turneringskampens afslutning
stk. 1 En turneringskamp er færdigspillet, når samtlige atleter på
begge hold har færdigspillet 10. rude.
stk. 2 Banerne må ikke forlades før turneringskampen er færdigspillet.
11
9. Start, forsinkelse og/eller afbrydelse af turneringskampe
9.1 Lovtekst fra spillereglerne § 14
§ 14 Turneringskampens start
stk. 1 Forudsat at banerne er ledige starter en turneringskamp til
det tidspunkt, der fremgår af bowlingportalen, der er forbundets officielle turneringskalender.
stk. 2 Ved turneringskampens start skal mindst én atlet være spilleklar.
2.1 En turneringskamp kan udsættes på grund af forsinkelse i de offentlige transportmidler:
2.1.1 Såfremt forsinkelsen er kortvarig, bør turneringskampens starttidspunkt udsættes kortvarig, hvis muligt.
2.1.2 Er forsinkelsen så langvarig, så det ikke er muligt at udsætte turneringskampen, betragtes
turneringskampen som afbrudt og ny kampdato fastsættes af den ansvarlige aktivitetskoordinator.
2.2 Er der tale om anden forsinkelse end i de offentlige
transportmidler, kan en turneringskamp kun udsættes
hvis forsinkelsen skyldes:
2.2.1 Direkte eller indirekte uheld.
2.2.2 Vejrlig der medfører at offentlige myndigheder
fraråder al unødvendig udkørsel.
2.3 Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelse eller udeblivelse til både modstander og dommer.
2.4 Udsættes en turneringskamp fastsættes en ny kampdato af den ansvarlige aktivitetskoordinator.
9.2 Fortolkning af spillereglerne § 14
• Som gyldig grund til forsinkelse accepteres alene forsinkelser af offentlige
transportmidler samt forsinkelse på grund af direkte eller indirekte uheld
eller vejrlig.
• Såfremt forsinkelsens varighed og forholdene på spillestedet muliggør
det, bør dommeren udsætte turneringskampens starttidspunkt. Er forsinkelsen så langvarig, at forholdene på spillestedet umuliggør en udsættelse af starttidspunktet, udsættes turneringskampen.
• Skyldes forsinkelsen andet end forsinkelse i offentlige transportmidler
(f.eks. uheld eller vejrlig), kan dommeren - af sportslige hensyn - efter
samråd med modstanderholdets holdleder vælge at lade turneringskampens start udskyde. I modsat fald skal turneringskampen igangsættes på
det fastsatte tidspunkt.
12
• Ved afbrydelse af en turneringskamp, skal dommeren indsamle de
skrevne scoretavler og eventuelle slagsedler. Afbrydelsen skal indberettes og dokumenter sendes til den ansvarlige aktivitetskoordinator.
• Ved genoptagelse af en afbrudt eller udsat turneringskamp, skal der stilles med de samme hold. I særlige tilfælde kan der dispenseres for holdsammensætning og spillested. Denne accept gives af den ansvarlige aktivitetskoordinator efter forudgående ansøgning.
10. Udeblivelse
10.1 Lovtekst fra spillereglerne § 12
§ 12 Udeblivelse fra en turneringskamp
stk. 1 Møder et hold ikke op til en fastlagt turneringskamp er
denne tabt.
stk. 2 Det hold som er mødt spiller, og har vundet turneringskampen og får point for vundne serier og turneringskamp(e)
samt det antal kegler, som holdet opnår.
11. Generelle spilleregler
11.1 Overtrådt (spillereglerne § 23)
§ 23 Overtrådt
stk. 1 Overtrædelseslinjen skal ubetinget respekteres af alle atleter, reserver og holdledere.
stk. 2 Der er overtrådt, når en del af atletens person, under eller
efter afgivelsen af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyr eller bygning på linje med eller forbi overtrædelseslinjen.
stk. 3 Hvis en atlet forsætligt overtræder for at drage fordel deraf,
betragtes det som usportslig optræden og sanktioneres jf.
kapitel 9, § 37.
• Der er overtrådt, når en del af atletens person under eller efter aflevering
af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på
linje med eller forbi overtrædelseslinjen.
• Ved ”på linje med” forstås overtrædelseslinjens forlængelse både til højre
og venstre for den bane, man spiller på.
13
• Tøj og sko er en del af atletens person, hvorimod andre ting som eksempelvis kuglepenne, smykker, mønter m.v. ikke betragtes som en del af
atletens person hvis disse tabes ud over overtrædelseslinjen.
• Kuglen er i spil efter aflevering og indtil den samme eller den næste atlet
er klar til næste slag på samme bane.
• Eksempler på situationer med overtrådt/ikke overtrådt:
- Hvis en atlet får overbalance og støtter med hånden på banelegeme,
sidevæg eller kugleretur på eller forbi overtrædelseslinjen er der
overtrådt.
- Hvis en atlet taber en kuglepen, et smykke, mønter m.v. forbi overtrædelseslinjen er der ikke overtrådt. Dommeren skal give tilladelse
til at det tabte samles op.
- Hvis en atlet falder ud over overtrædelseslinjen og ikke aflevere sin
kugle i faldet er der ikke overtrådt.
• Såfremt den automatiske overtrædelsesdetektor markerer for overtrådt,
kan dette ikke appelleres, medmindre det kan påvises, at detektoren ikke
fungerede korrekt, eller der er overvældende vidnesbyrd for, at atleten
ikke begik overtrådt.
• Er overtrædelsesdetektoren midlertidigt ude af drift, skal følgende procedure iværksættes:
- Dommeren udpeger om muligt en overtrædelsesdommer.
• Mangel på overtrædelsesdetektor eller –dommer vil bevirke, at resultatet
ikke kan anerkendes som rekord.
11.2 Slow bowling (spillereglerne § 24)
§ 24 Slow bowling
stk. 1 Samtlige atleter skal være klar til at spille, når det er deres
tur. Atleten må ikke forsinke spillet, hvis banerne umiddelbart til venstre og højre er ”frie”.
1.1 En atlet skal altid ”holde tilbage” for en atlet, der er
ved at gøre sig klar til at spille sin kugle på banen
umiddelbart til højre for én selv.
1.2 En atlet kan kun kræve, at en anden atlet på banen
umiddelbart til venstre, afventer at man spiller sin
kugle.
stk. 2 Hvis en atlet ikke overholder § 24, stk. 1, betragtes det som
usportslig optræden, der sanktioneres jf. kapitel 9, § 37.
• Hvis en atlet ikke overholder spillereglernes § 24, betragtes det som
usportslig optræden, der sanktioneres jf. spillereglernes § 37 (se nedenfor afsnit 13.3)
14
11.3 Usportslig optræden (spillereglerne § 25)
§ 25 Usportslig optræden
stk. 1 Usportslig optræden accepteres ikke og sanktioneres jf. kapitel 9, § 37.
stk. 2 Dommeren afgør til enhver tid, hvornår der er tale om
usportslig optræden, men følgende betragtes altid som
usportslig optræden:
2.1 Slag eller spark mod hallens inventar, eget eller andres
materiale.
• Usportslig optræden sanktioneres jf. spillereglernes § 37 (se nedenfor afsnit 13.3)
11.4 Forbud mod rygning (spillereglerne § 26)
§ 26 Forbud mod rygning
stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder under mesterskaber, stævner og turneringskampe, forbudt at ryge eller anvende remedier der efterligner rygning i spilletiden.
stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9,
§ 36.
• Forbuddet mod at ryge eller anvende remedier der efterligner rygning
omfatter:
- Tobaksrygning
- Anvendelse af E-cigaretter
- Anvendelse af nikotinplaster
- Anvendelse af nikotintyggegummi
- Anvendelse af nikotinspray
- Anvendelse af snus
• En overtrædelse af forbuddet mod rygning eller anvendelse af remedier
der efterligner rygning sanktioneres øjeblikkelig jf. spillereglerne § 36.
(Se nedenfor afsnit 13.2)
15
11.5 Forbud mod indtagelse af alkohol (spillereglerne § 27)
§ 27 Forbud mod indtagelse af alkohol
stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder under mesterskaber, stævner og turneringskampe, forbudt at indtage alkoholiske drikke i spilletiden.
stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9,
§ 36.
• En overtrædelse af forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke i spilletiden, sanktioneres øjeblikkelig jf. spillereglerne § 36. (Se nedenfor afsnit 13.2)
11.6 Ikke gyldigt slag, død kugle (spillereglerne § 29)
§ 29 Ikke gyldige slag (død kugle)
stk. 1 En kugle skal erklæres ”død” og slaget tæller ikke i følgende
situationer:
1.1 Når der umiddelbart efter afgivelse af kuglen og inden
kuglen rammer keglerne konstateres, at én eller flere
kegler mangler.
1.2 Hvis en kegle flyttes eller vælter fra afleveringsøjeblikket til kuglen rammer keglerne.
1.3 Hvis en atlets kugle kommer i kontakt med et fremmedlegeme på banen.
1.4 Når en atlet generes af en anden atlet, en tilskuer eller
bevægelige dele i selve afleveringsøjeblikket, skal atleten øjeblikkelig beslutte sig for, om slaget skal tælle
eller om keglerne skal genrejses.
• En kugle skal erklæres ”død”, og slaget tæller ikke i følgende situationer:
- Når det umiddelbart efter afgivelsen af kuglen og inden kuglen rammer keglerne konstateres, at én eller flere kegler mangler.
- Når en atlet afgiver sin kugle på forkert bane eller spiller uden for
tur.
- Når en atlet generes af en anden atlet, en tilskuer eller bevægelige
dele i selve afleveringsøjeblikket, skal atleten øjeblikkeligt bestemme, om slaget skal tælle eller om keglerne skal genrejses.
Dette gøres ved at række en arm i vejret og råbe ”død kugle” inden
kuglen rammer keglerne.
- Hvis en kegle flyttes eller vælter fra afleveringsøjeblikket til kuglen
rammer keglerne.
16
- Hvis en atlets kugle kommer i kontakt med et fremmedlegeme på
banen.
• Hvis en dommer opdager, at en atlet forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden jf. spillereglernes § 37. (Se nedenfor afsnit 13.3)
11.7 Spil på forkert bane (spillereglerne § 30)
§ 30 Spil på forkert bane
stk. 1 En kugle der spilles på en forkert bane, skal erklæres død,
og slaget skal spilles på den rigtige bane.
stk. 2 Startes en serie på en forkert bane og spilles der mere end
fire ruder, skal serien fortsætte som påbegyndt.
• Ved holdspil skal én atlet på holdet have påbegyndt 5. rude på forkert
bane, førend det accepteres, at serien færdigspilles som påbegyndt.
12. Brug af bowlingudstyr
12.1 Lovtekst fra spillereglerne § 33
§ 33 Brug af bowlingudstyr
stk. 1 En atlet skal altid benytte bowlingudstyr, der til enhver tid
opfylder gældende specifikationer i henhold til European
Bowling Federation (EBF)’s og International Bowling Federation (IBF)’s regler. Det er atletens eget ansvar at have
kendskab til de til enhver tid gældende forbud.
stk. 2 Ved brug af andre hjælpemidler er det atletens eget ansvar,
at der kun benyttes hjælpemidler, som det er tilladt at benytte helt eller delvist.
2.1 Ved helt eller delvist forbud forstås, at et hjælpemiddel
f.eks. ikke må bruges under selve spillet, men godt må
bruges efter spillet.
2.2 I andre tilfælde kan det være forbudt at bruge et hjælpemiddel i spillerområdet, mens det godt må bruges i
andre særligt udpegede områder, såfremt der gives tilladelse hertil af den ansvarlige for aktiviteten, dommeren eller anden official.
12.2 Fortolkning af spillereglerne § 33
• Det anvendte bowlingudstyr eller andre hjælpemidler skal opfylde en
række internationale specifikationer.
17
• Selv om de internationale specifikationer er svært tilgængelige, er det
atletens eget ansvar at der kun anvendes ”lovligt” bowlingudstyr og hjælpemidler. Hvis en atlet er i tvivl om det anvendte udstyr mm, vil bowlingshopperne ofte kunne være behjælpelig.
• DBwF har fundet det formålstjenligt at fremhæve enkelte regler om
brug af bowlingudstyr i de efterfølgende paragraffer i spillereglerne,
sammen med fastsættelse af, hvorledes der sanktioneres ved overtrædelse.
12.3 Bowlingkugler (spillereglerne § 34a)
§ 34a Bowlingkugler
stk. 1 En atlet skal altid benytte en bowlingkugle, der opfylder
specifikationerne i henhold til EBF’s og IBF’s regler.
stk. 2 De internationale reglers forbud mod balancehuller gælder
fra 1. januar 2021 også i Danmark. Det vil sige ved DBwF’s
mesterskaber, stævner og turneringer.
stk. 3 Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 9, § 37, stk. 1 –
4, samt stk. 5, 37a Balancehuller mm.
Specifik sanktion ved overtrædelse (Spillereglernes § 37, stk. 5, 37a)
§ 37, stk. 5 Specifikke sanktioner
37a Balancehuller mm.
Atleten tildeles ”0” kegler i alle tidligere spillede ruder i
den pågældende start ved mesterskabet, stævnet eller
turneringskampen.
12.4 Fortolkning af spillereglerne § 34a
• En atlet skal altid benytte en bowlingkugle der opfylder internationale
regler.
• I de internationale specifikationer, er der også regler om boring af huller
i bowlingkuglerne. Fra 1. januar 2021 er det ikke mere tilladt at have
balancehuller i en bowlingkugle, der benyttes i mesterskaber, stævner og
turneringer under DBwF.
• Huller (med undtagelse af ventilationshuller) som atleten ikke anvender
(har fingrene, inklusive tommelfingeren, i) ved kugleslippet betragtes
som balancehuller.
• Hvis det under spillet opdages at en atlet benytter en bowlingkugle, der
ikke opfylder specifikationerne, fx ved at have balancehuller, sanktioneres øjeblikkeligt, jf. spillereglerne § 37, stk. 1 - 4 (se nedenfor afsnit
13.3).
18
• Desuden sanktioneres der jf. spillereglernes § 37 stk. 5, 37a Balancehuller mm, ved at der noteres ”0” kegler i alle tidligere spillede ruder i
pågældende start ved mesterskabet, stævnet eller turneringskampen.
12.5 Ændring af bowlingkuglens overflade (spillereglerne § 34b)
§ 34b Ændring af bowlingkuglens overflade
stk. 1 Under mesterskaber, stævner og turneringskampe er det
forbudt at ændre bowlingkuglens overflade.
1.1 Det er forbudt at påføre talkum, pulver, flydende rensemidler eller lignende. Det vil sige under spillet må
bowlingkuglen kun aftørres med en ren, tør klud.
stk. 2 Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 9, § 37, stk. 1 –
4, samt stk. 5, 37b Ændring af bowlingkuglens overflade.
stk. 3 I særlige tilfælde, f.eks. hvis en kugleretur har afgivet materiale på bowlingkuglens overflade, der ikke kan aftørres
med en tør klud, kan dommeren giver tilladelse til undtagelsesvist at måtte rengøre med et middel der er godkendt
til rengøring af bowlingkugler, jf. IBF’s regler
Specifik sanktion ved overtrædelse (Spillereglernes § 37, stk. 5, 37b)
§ 37, stk. 5 Specifikke sanktioner
37b Ændring af bowlingkuglens overflade
Bowlingkuglen tages ud af spil.
12.6 Fortolkning af spillereglerne § 34b
• Bowlingkuglens reaktion påvirkes af ændringer af bowlingkuglens overflade, hvorfor det er forbudt at udføre ændringer af denne under spillet.
• Enhver brug af rensemidler, talkum, eller andet pulver, der kan påvirke
bowlingkuglens overflade, er forbudt.
• Under spillet er det kun tilladt at aftørre bowlingkuglens overflade med
en tør blød klud, der ikke påvirker overfladen.
• Ved brug af ”rosin bags” over gribehullerne, skal det overskydende talkum eller pulver straks (inden kastet) tørres af bowlingkuglens overflade med en tør klud.
• Hvis der under spillet påføres rensemidler, talkum eller andet pulver, eller overfladen på anden vis ændres, fx ved slibning, overtrædes reglerne, og der sanktioneres øjeblikkeligt, jf. spillereglerne § 37, stk. 1 - 4
(se nedenfor afsnit 13.3).
• Desuden skal bowlingkuglen, jf. spillereglernes § 37 stk. 5, 37b Ændring
af bowlingkuglens overflade, tages ud af spil og må ikke bruges mere i
19
den pågældende start ved mesterskabet, stævnet eller turneringskampen.
• Hvis der under spillet afsættes materiale på bowlingkuglens overflade,
fx gummi fra kuglereturen, der ikke kan aftørres med en tør klud, kan
dommeren undtagelsesvist give særlig tilladelse til af rense med et godkendt rensemiddel. Den amerikanske bowlingorganisation USBC vedligeholder en liste over godkendte rensemidler på sin hjemmeside
bowl.com.
12.7 Bowlingsko (spillereglerne § 34c)
§ 34c Bowlingsko
stk. 4 En atlet skal altid benytte bowlingsko, der ikke afsætter
mærker på banen.
stk. 5 Brugen af bløde gummisåler og/eller hæle, som afsætter
mærker og derved forringer tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt.
stk. 6 Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 9, § 37, stk. 1 –
4, samt stk. 5, 37c Brug af bowlingsko.
Specifik sanktion ved overtrædelse (Spillereglernes § 37, stk. 5, 37c)
§ 37, stk. 5 Specifikke sanktioner
37c Bowlingsko
Skoene udskiftes, eller modificeres således at de ikke afsætter mærker længere.
12.8 Fortolkning af spillereglerne § 34c
• Der må ikke afsættes mærker på hverken tilløbsbane eller banelegeme,
ligesom der ikke må påføres noget som helst stof, der kan efterlade banen
i en sådan stand, at det forringer andre atleters mulighed for at udnytte
de sædvanlige fordele.
• Brugen af bløde gummisåler og/eller –hæle, som kan afsætte mærker og
derved forringe tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt.
• Hvis det opdages at en atlet bruger bowlingsko, der afsætter mærker,
skal skoene straks udskiftes, eller modificeres så de ikke afsætter mærker mere.
• Desuden sanktioneres øjeblikkeligt, jf. spillereglerne § 37, stk. 1 - 4 (se
nedenfor afsnit 13.3).
20
12.9 Talkum (spillereglerne § 34d)
§ 34d Talkum
stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder forbudt at påføre
eller anvende talkum på tilløbsbanerne.
stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9,
§ 37, stk. 1 – 4, samt stk. 5, 37d Brug af talkum.
Specifik sanktion ved overtrædelse (Spillereglernes § 37, stk. 5, 37d)
§ 37, stk. 5 Specifikke sanktioner
37d Brug af talkum
Talkum skal fjernes fra tilløbsbanen og i øvrigt opbevares i
en pose eller lignende og må kun bruges, hvis brugen ikke
er til gene for andre atleter.
12.10 Fortolkning af spillereglerne § 34d
• Brug af talkum på tilløbsbanerne er i strid med forbuddet i spillereglerne
§ 34d, og sanktioneres øjeblikkelig jf. spillereglerne § 37, stk. 1 - 4 (se
nedenfor afsnit 13.3), samt stk. 5, 37d Brug af talkum.
• Talkum der befinder sig på eller nær tilløbsbanerne skal fjernes herfra.
• Brug af talkum i mindre mængder til fingre er tilladt, hvis det ikke er til
gene for øvrige atleter.
• Det anbefales at brug af talkum i mindre mængder til fingrene sker på en
sådan måde, at det holdes i et lukket miljø. F.eks. i en lille pose eller
lignende så det ikke er nødvendigt, at der ligger en mængde talkum på
f.eks. et bord i spillerområdet.
OBS!
De enkelte bowlingcentre kan i deres hus- og ordensregler have et direkte forbud mod generel brug af talkum i hele centret. Det er derfor
den enkelte atlets eget ansvar at orientere sig om sådanne lokale forbud mod brug af talkum.
21
13. Overtrædelse af spillereglerne
13.1 Lovtekst fra spillereglerne § 35
§ 35 Overtrædelse af spillereglerne
stk. 1 Enhver overtrædelse af forbundets spilleregler er en overtrædelse af sportslige regler. En overtrædelse sanktioneres
derfor på en sådan måde, at det får sportslige konsekvenser.
stk. 2 En overtrædelse af forbundets spilleregler sanktioneres jf.
§§ 36 til 39, der er gældende for alle mesterskaber, stævner
og turneringer udbudt af forbundet.
• Overtrædelse af spillereglerne sanktioneres jf. spillereglerne §§ 36 til 39.
Sanktionerne håndhæves for det meste af dommeren direkte på banen.
13.2 Overtrædelser der medfører øjeblikkelig bortvisning
§ 36 Overtrædelser der medfører øjeblikkelig bortvisning
stk. 1 Overtrædelse af forbundets spilleregler §§ 26, forbud mod
rygning og 27, forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke,
medfører øjeblikkelig bortvisning af atleten og efterfølgende
karantæne.
stk. 2 Ved bortvisning fra en turneringskamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i
den igangværende turneringskamp.
stk. 3 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en karantæne på op til tre spilleuger.
• Overtrædelse af spillereglerne §§ 26 Forbud mod rygning og 27 Forbud
mod indtagelse af alkoholiske drikke medfører øjeblikkelig bortvisning.
• Bortvisningen skal efter starten/turneringskampen indberettes til disciplinærudvalget via forbundets hjemmeside, med angivelse af atletens licensnummer og navn
• Den bortviste atlet kan ikke erstattes af en eventuel reserve.
13.3 Overtrædelse der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion
§ 37 Overtrædelser der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion
stk. 1 Første gang modtager atleten en advarsel og samtidig tildeles atleten ”0” kegler i den pågældende rude.
22
stk. 2 Anden gang bortvises atleten fra mesterskabet, stævnet eller turneringskampen.
stk. 3 Ved bortvisning fra en turneringskamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i
den igangværende turneringskamp.
stk. 4 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en karantæne på op til tre spilleuger.
stk. 5 Specifikke sanktioner:
37a Balancehuller mm.
Atleten tildeles ”0” kegler i alle tidligere spillede ruder
i den pågældende start ved mesterskabet, stævnet
eller turneringskampen.
37b Ændring af bowlingkuglens overflade
Bowlingkuglen tages ud af spil.
37c Bowlingsko
Skoene udskiftes, eller modificeres således at de ikke
afsætter mærker længere.
37d Brug af talkum
Talkum skal fjernes fra tilløbsbanen og i øvrigt opbevares i en pose eller lignende og må kun bruges, hvis
brugen ikke er til gene for andre atleter.
• Vær opmærksom på, at gentagne overtrædelser af sammen karakter,
medfører at atleten skal bortvises jf. spillereglerne § 37, stk. 2.
• Advarslen og eventuel bortvisning skal efter starten/turneringskampen
indberettes til disciplinærudvalget via forbundets hjemmeside, med angivelse af atletens licensnummer og navn
• Den bortviste atlet kan ikke erstattes af en eventuel reserve.
• Ved overtrædelse af reglerne i spillereglernes kapitel 8 Brug af bowlingudstyr, sanktioneres der specifikt i forhold til overtrædelsen, se ovenfor
afsnit 12, under de forskellige typer af bowlingudstyr.
13.4 Ukorrekt klubdragt
§ 38 Ukorrekt klubdragt
stk. 1 En atlet, der ved holdspil ikke er iklædt samme klubdragt
som resten af holdet, er spilleberettiget, men atleten tildeles en advarsel.
stk. 2 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget, der
2.1 Ved første overtrædelse pålægges klubben en bøde på
500 kroner pr. atlet i ukorrekt klubdragt.
2.2 Ved anden overtrædelse af samme atlet i samme sæson, pålægges klubben en bøde på 1.000 kroner pr.
atlet i ukorrekt klubdragt.
23
2.3 Ved flere end to overtrædelser af samme atlet i samme
sæson, annulleres atletens keglefald og disciplinærudvalget kan idømme en karantæne på op til tre spilleuger.
stk. 3 Flere overtrædelser af samme atlet inden for samme spilleuge, hvor atleten ikke har mulighed for at fremskaffe en
godkendt spilledragt, kan af disciplinærudvalget reduceres
til én overtrædelse af lovregulativ II, § 3, stk. 2.
• Ved ukorrekt klubdragt skal dommeren orientere holdlederen eller atleten
om overtrædelsen.
• Advarslen skal efter starten/turneringskampen indberettes til disciplinærudvalget via forbundets hjemmeside, med angivelse af atletens licensnummer og navn.
13.5 Særlige grove overtrædelser af spillereglerne
§ 39 Særlige grove overtrædelser af spillereglerne
stk. 1 Hvis dommeren vurderer, at der er tale om en særlig grov
overtrædelse, kan der skrides til direkte bortvisning.
stk. 2 Ved bortvisning fra en turneringskamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i
den igangværende turneringskamp.
stk. 3 Bortvisningen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere
gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en karantæne på op til tre spilleuger.
• Hvis dommeren vurderer, at der er tale om en særlig grov overtrædelse,
kan der skrides til direkte bortvisning.
• Bortvisningen skal efter starten/turneringskampen indberettes til disciplinærudvalget via forbundets hjemmeside, med angivelse af atletens licensnummer og navn.
• Den bortviste atlet kan ikke erstattes af en eventuel reserve.
24
14. Automatiske scoresystemer og keglefald
14.1 Lovtekst fra spillereglerne § 31
§ 31 Brug af automatiske scoresystemer
stk. 1 Spillestedets automatiske scoresystem benyttes som udgangspunkt ved mesterskaber, stævner og turneringskampe
stk. 2 Sker der nedbrud på spillestedets automatiske scoresystem
er følgende gældende:
2.1 Spillet genoptages fra det sted, hvor scoren kan genskabes.
2.2 Kan scoren ikke genskabes, genoptages spillet ved
start af en ny serie. Tidligere spillede serier, der er
nedskrevet på scoretavlen, spilles ikke om.
14.2 Lovtekst fra spillereglerne § 28
§ 28 Gyldige slag
stk. 1 En kugle er afgivet korrekt, når atleten har sluppet den, og
den har passeret overtrædelseslinjen ind på banen. Kuglen
skal afgives ved håndkraft, og den må ikke være forbundet
med noget som helst apparat, hverken i eller udenfor banen, hvilket betyder hverken under afleveringen af kuglen
eller under kuglens gang til keglerne.
1.1 Enhver kugle afgivet af en atlet tæller, medmindre der
erklæres ”død kugle”, jf. § 29.
1.2 Det er atletens egen pligt at afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Atleten skal insistere på, at kegler,
som ikke står korrekt, skal genrejses inden kuglen afgives.
1.2.1 Efter én genrejsning pr. serie pr. atlet, bør
dommeren tilkaldes for at afgøre, om kegler
står korrekt.
1.3 Afgiver atleten sin kugle mod en forkert kegleopstilling, betragtes kegleopstillingen som godkendt og slaget tæller, medmindre det opdages, at der mangler
kegler inden kuglen rammer keglerne.
1.4 Hvis en dommer opdager, at en atlet forsøger at drage
fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som
usportslig optræden, jf. § 25.
stk. 2 Kegler, der tæller som væltede kegler:
25
2.1 Kegler, som væltes af en korrekt afgivet kugle eller af
andre kegler inden
- bommen på fritfaldsmaskiner begynder at feje
væltede kegler af banen.
- skjoldet på stringmaskiner begynder at gå ned.
2.2 Dette gælder også kegler, som væltes af andre kegler,
som returnerer i spil fra sidevæg, bagbeklædning eller
bom.
2.3 Ved stringmaskiner gælder at snoren betragtes som en
del af keglen, det vil sige at en kegle væltet af snoren
fra en anden kegle, betragtes som væltet.
2.4 Væltede kegler, som forbliver liggende på banelegemet, står i renderne eller læner sig mod bagbeklædning/sidestykker, skal fjernes inden næste slag.
2.5 Der må ikke foretages flytning af nogen kegle, som
forbliver stående på banen efter et slag.
2.5.1 Det betyder, at kegler, som skubbes til en anden position af andre kegler, af kuglen eller
nedsættes på anden plads af den mekaniske
keglesætter, skal forblive stående på den nye
position.
2.5.2 Når en stringmaskine nedsætter en kegle, som
er skubbet til en anden position, vil den blive
sat på sin oprindelige plads, hvor den skal forblive.
stk. 3 Kegler, der ikke tæller som væltede kegler:
3.1 Kegler, der væltes af en kugle, som har forladt banelegemet inden træf.
3.2 Kegler, der væltes af en kugle, som kommer retur fra
bagbeklædningen.
3.3 Kegler, der væltes af en person eller en mekanisk del.
3.4 Kegler, der væltes, men returnerer stående på banelegemet, skal forblive stående.
3.5 Kegler, der væltes, når der begås overtrådt, skal genrejses.
3.6 Kegler, væltet af den mekaniske keglerejser, placeres
på sin oprindelige plads.
3.7 .
14.3 Fortolkning af spillereglerne § 28
• Atleter er vant til fritfaldsmaskiner og den måde de automatiske scoresystemer registrerer keglefald på disse.
• På stringmaskiner er keglefaldet stort set det samme. Dog er der nogle
eksempler på spares og splits, hvor snorene på keglerne giver et lidt anderledes keglefald i forhold til hvad atleterne er vant til fra fritfaldsmaskiner. Dette er et direkte resultat af at der er snore på keglerne. Når et
26
mesterskab, et stævne eller en turneringskamp spilles i en hal med
stringmaskiner, har alle atleter de samme vilkår.
• Normalt bruger fritfaldsmaskiner kameraer til at aflæse keglefaldet. Selv
om dette er meget troværdigt, vil der ind i mellem være situationer, hvor
kameraet aflæser forkert og en rettelse af keglefaldet er nødvendigt.
Dette er atleterne vant til.
• Stringmaskiner bruger ikke kameraer, men i stedet anvendes følere på
de enkelte snore som angiver over for maskinen om en kegle er væltet
afhængig af hvor langt snoren er trukket ud. Dette er også troværdigt,
men som ved kameraer, vil der være situationer hvor der registreres forkert. Dette sker ikke tit, og atleterne er ikke vant til at se disse situationer. Atleterne skal være opmærksom på følgende situationer, som hvis
de sker kræver at det registrerede keglefald rettes.
- Når kegle 7 eller 10 skubbes ud i renden, og forbliver stående eller
lænet op af væggen og registreres som stående, selv om den betragtes som væltet.
- Dette sker når snoren ikke er trukket langt nok ud fra føleren til
at maskinen registrerer keglen som væltet. Tilsvarende kan det
ske i fritfaldsmaskiner, hvor kameraet i nogle tilfælde aflæser sådanne kegler som stående.
- Hvis det er sket i første kast, vil maskinen sætte keglen på sin
oprindelige plads. Keglen skal fjernes inden næste slag, mens øvrige stående kegler skal blive stående.
- Når en kegle skubbes til anden position og bliver stående, men registreres som væltet.
- Dette sker når der er trukket nok snor ud ved bevægelsen, til at
maskine opfatter keglen som væltet.
- Hvis det er sket i første kast, skal keglen genrejses, dvs. når maskinen sætter keglen ned igen, vil det, på grund af snoren, være
på sin oprindelige plads.
- Når en kegle forbliver stående på sin plads, men registreres som
væltet.
- Dette kan ske, hvis snoren fra en flyvende kegle rammer snoren
på en anden kegle, og trækker dennes snor langt nok ud til at
maskinen registrerer keglen som væltet, selv om den ikke er væltet. Et eksempel på dette kan være en atlet, der får tildelt en
strike, selv om 10-keglen tydeligt bliver stående.
- Hvis dette er ske i første kast, skal keglen genrejses.
- Når en kegle ikke er registreret som væltet, men alle er enige om, at
keglen væltede korrekt.
- Hvis dette er sket i første kast, sætter maskinen keglen ned igen.
Keglen skal fjernes inden næste slag, mens øvrige stående kegler
skal blive stående.
- Hvis de to hold ikke kan blive enige, tilkaldes dommeren, som
træffer afgørelse om keglen er væltet eller ej. Hvis der med det
samme nedlægges protest mod dommerens afgørelse, bør der
spilles en provisorisk rude eller kugle inden næste rude spilles.
• Ved fritfaldsmaskiner er atleterne vant til at se når keglebordet tager fat
i de stående kegler for at tage disse op, samtidig med at bommen
27
begynder at feje væltede kegler af banen, som det tidspunkt, hvor keglefaldet registreres.
• Ved stringmaskiner er der ikke noget keglebord eller nogen bom, der kan
vise hvornår registreringen af væltede kegler sker, så der kan være noget
forvirring omkring dette, især fordi mange atleter ikke er vant til stringmaskiner. For at imødegå forvirring bør alle atleter vide at
- Tidspunktet for registrering af væltede kegler er når maskinen begynder sin proces med at sætte kegler. Dette sker samtidig med at skjoldet foran keglerne begynder at gå ned. Eventuelt vil der også blive
tændt et rødt lys over keglerne.
- Kegler der vælter efter at skjoldet begynder er gå ned tæller ikke
med i keglefaldet.
15. Protestafgivelse
15.1 Lovtekst fra spillereglerne §§ 47 til 50
§ 47 Afgivelse af protest
stk. 1 Et hold, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af
en turneringskamp, skal med det samme stoppe spillet og
henvende sig til dommeren, som påfører scoretavlen ”protest”. Inden turneringskampen genoptages, skal holdlederen kort forklare dommeren, hvad der nedlægges protest
imod.
stk. 2 En atlet og/eller et hold, der ønsker at nedlægge protest
mod afviklingen af mesterskaber eller stævner, skal med
det samme stoppe spillet og henvende sig til dommeren.
Inden spillet genoptages, skal atleten eller en af atleterne
fra holdet kort forklare dommeren, hvad der nedlægges
protest imod.
stk. 3 Hvis dommeren vurderer, at en protest kræver øjeblikkelig
handling, eller at protesten kan afgøres med det samme,
skal dommerens anvisninger følges, jf. § 21, stk. 2. Disciplinærudvalget underrettes.
stk. 4 En dommers afgørelse kan ankes til disciplinærudvalget,
hvilket meddeles dommeren inden spillerområdet forlades.
§ 48 Skriftlighed ved afgivelse af protest
stk. 1 Er en nedlagt protest eller anke af en afgørelse truffet af
dommeren ikke trukket tilbage inden spillerområdet forlades, skal den protesterende part udfærdige en skriftlig protest.
stk. 2 Den skriftlige protest skal senest anden hverdag efter mesterskabets, stævnets eller turneringskampens afslutning,
sendes til administrationen.
28
§ 49 Protestgebyr
stk. 1 Er en protest eller en anke af en afgørelse truffet af dommeren ikke trukket tilbage inden spillerområdet forlades,
pålægges den protesterende part et protestgebyr på 500
kroner. Gebyret opkræves af administrationen.
stk. 2 Protestgebyret refunderes ikke, hvis den protesterende part
fortryder sin protest eller anke efter at have forladt spillerområdet. Eller undlader at fremsende en skriftlig protest.
stk. 3 Protestgebyret tilbagebetales, såfremt den protesterende
part får hel eller delvis medhold.
§ 50 Behandling af en protest
stk. 1 Alle protester mod afvikling af mesterskaber, stævner eller
turneringskampe behandles i første instans af disciplinærudvalget, jf. Lovregulativ VI § 5.
15.2 Fortolkning af spillereglerne §§ 47 til 50
• Ønsker et hold eller en atlet at nedlægge protest, er det vigtigt at dommeren overholder § 47. Dommeren bør vejlede holdet eller atleten om
følgende:
- Holdet eller atleten skal overfor dommeren forklare hvorfor og mod
hvad der nedlægges en protest.
- Fortryder holdet eller atleten senere den nedlagte protest, skal
protesten overfor dommeren trækkes tilbage inden spillerområdet
forlades.
- Trækkes en nedlagt protest ikke tilbage, skal dommeren vejlede
holdet eller atleten om, at der senest anden hverdag efter at protesten er nedlagt, skal fremsendes en skriftlig protest til administrationen.
15.3 Provisorisk kugle
• Når der er nedlagt protest mod overtrådt eller et antal væltede keglers
gyldighed, skal der spilles en provisorisk kugle eller rude af den pågældende atlet.
• Afhængig af det slag, der protesteres imod, skal dommeren foranledige
en provisorisk kugle eller rude. Både det slag, der protesteres imod og
den provisoriske kugle eller rude skal noteres, så det kan indgå i behandlingen af protesten.
16. Rekorder
16.1 Anmeldelse af rekorder
29
• Rekorder kan kun anerkendes, såfremt de opfylder betingelserne i Bestemmelser for danske rekorder, forbundets old boys/girls-rekorder og
ungdomsrekorder for den pågældende rekord.
• Ved turneringskampe arrangeret af forbundet anmeldes rekorden af
klubben med henvisning til det aktuelle kampnummer.
• Ved nationale mesterskaber og stævner anmeldes rekorden af arrangøren.
• Anmeldelse af opnåede rekorder skal ske via forbundets hjemmeside.
Udarbejdet af lovudvalget og bestyrelsen i august 2016
Med senere ændringer
den 04.11.2017, august 2020 samt august 2021
Redaktionelle ændringer juni og september 2022

 

Ungdom: træningstid hver tirsdag fra kl. 16.45 - 18.15

Seniorer: træningstid hver tirsdag fra kl. 19.00 - 21.00

Vi har åbent for tilgang af ungdomsspillere der har lyst til bowling! Henvendelse til Ungdomstræner Henrik Brogaard på Telefon: 25 61 11 48 eller E-mail: henrikbrogaard@gmail.com

 

Ved udmeldelse af bowlingklubben, skal en fra bestyrelsen have besked, så vi ikke forsat opkræver kontingent...

Husk dette, mest for din egen skyld! 

 

Senest opdateret

12.08. 2021