Slagelse Bowling Club
blank

KOIMAD.dk sponsorerer Slagelse Bowling Club

 

 
© Slagelse Bowling Club 
Dommerhåndbog
RSS

 Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund 09/2016


Indledning Dommerhåndbogen er en vejledning primært til brug for dommere. Håndbogen er en vejledning og en summarisk gennemgang af de spilleregler der har, kan have, eller kan få betydning for alle sportslige aktiviteter, der udbydes af Danmarks Bowling Forbund (Forbundet); herunder mesterskaber, stævner eller holdturneringer.

Det forventes ikke, at en dommer kan håndbogen eller spillereglerne udenad. Men da dommeren er øverste myndighed ved banerne er det naturligt, at dommeren er fortrolig med håndbogens indhold og forholdsvis hurtig kan orientere sig i håndbogens indhold og dermed er i stand til at træffe rigtig afgørelser, eller eventuelt vejlede aktive atleter.

Da håndbogen er en vejledning og en summarisk gennemgang af spilleregler, skal håndbogens fortolkninger altid tolkes i overensstemmelse med Forbundets spilleregler og eventuelle disciplinære afgørelser der udlægger en tolkning af en eller flere love, lovregulativer, bestemmelser eller spilleregler.
Indhold Indledning ........................................................................................................ 1 Indhold ............................................................................................................ 1 1. Dommeren ........................................................................................................ 4 1.1 Lovtekst fra spillereglerne § 21................................................................... 4 1.2 Dommerens opgaver ................................................................................. 4 1.3 Spillende dommer i egen kamp .................................................................. 5 2. Gyldig licens ..................................................................................................... 5 3. Hold ................................................................................................................. 5 3.1 Lovtekst fra spillereglerne § 6a ................................................................... 5 3.2 Atleter der må deltage i en kamp ................................................................ 5 3.3 Lovtekst fra spillereglerne § 8 .................................................................... 6 3.4 Fortolkning af spillereglerne § 8 .................................................................. 6 4. Reserve ............................................................................................................ 7 4.1 Lovtekst fra spillereglerne §§ 17 og 18 ........................................................ 7 4.2 Fortolkning af spillereglerne §§ 17 og 18 ..................................................... 7

2
5. Holdleder .......................................................................................................... 8 5.1 Lovtekst fra spillereglerne § 7 .................................................................... 8 5.2 Fortolkning af spillereglerne § 7 .................................................................. 8 6. Klubdragt ......................................................................................................... 8 6.1 Lovtekst fra spillereglerne § 16................................................................... 8 6.2 Fortolkning af spillereglerne § 16 ................................................................ 8 7. Bowlingsko ....................................................................................................... 9 7.1 Lovtekst fra spillereglerne § 34................................................................... 9 7.2 Fortolkning af spillereglerne § 34 ................................................................ 9 8. Spilleområde ..................................................................................................... 9 8.1 Definition af spilleområdet ......................................................................... 9 9. Spilletid (opvarmning og den ordinære kamp) ..................................................... 10 9.1 Lovtekst fra spillereglerne § 14, stk. 1 ....................................................... 10 9.2 Definition af spilletid ............................................................................... 10 9.3 Opvarmning (spillereglerne § 22) ............................................................. 10 9.4 Atleter der eventuelt møder for sent ......................................................... 10 9.5 Kampens afslutning................................................................................. 11 10. Start, forsinkelse og/eller afbrydelse af kampe .................................................... 11 10.1 Lovtekst fra spillereglerne § 14................................................................. 11 10.2 Fortolkning af spillereglerne § 14 .............................................................. 12 11. Udeblivelse ..................................................................................................... 12 11.1 Lovtekst fra spillereglerne § 12................................................................. 12 12. Generelle spilleregler ........................................................................................ 13 12.1 Overtrådt (spillereglerne § 23) ................................................................. 13 12.2 Slow bowling (spillereglerne § 24) ............................................................ 14 12.3 Usportslig optræden (spillereglerne § 25) .................................................. 14 12.4 Forbud mod rygning (spillereglerne § 26) .................................................. 14 12.5 Forbud mod indtagelse af alkohol (spillereglerne § 27) ................................ 15 12.6 Forbud mod brug af talkum (spillereglerne § 28) ........................................ 15 12.7 Ikke gyldigt slag, død kugle (spillereglerne § 29) ........................................ 16 12.8 Spil på forkert bane (spillereglerne § 30) ................................................... 17 13. Overtrædelse af spillereglerne ........................................................................... 17 13.1 Lovtekst fra spillereglerne § 35................................................................. 17 13.2 Overtrædelser der medfører øjeblikkelig bortvisning ................................... 18 13.3 Overtrædelse der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion ................... 18 13.4 Ukorrekt klubdragt .................................................................................. 19 13.5 Særlige grove overtrædelser af spillereglerne ............................................. 19 14. Automatiske scoresystemer og keglefald ............................................................ 20 14.1 Lovtekst fra spillereglerne § 31................................................................. 20 14.2 Væltede kegler ....................................................................................... 20 14.3 Ikke væltede kegler ................................................................................ 21 15. Protestafgivelse ............................................................................................... 21

3
15.1 Lovtekst fra spillereglerne §§ 47 til 50 ....................................................... 21 15.2 Fortolkning af spillereglerne §§ 47 til 50 .................................................... 22 15.3 Provisorisk kugle .................................................................................... 22 16. Rekorder ........................................................................................................ 23 16.1 Godkendelse af rekorder .......................................................................... 23

4
1. Dommeren
1.1 Lovtekst fra spillereglerne § 21
§ 21 Dommeren
stk. 1 Alle snittællende arrangementer, der udbydes af forbundet, ledes af en dommer. stk. 2 Dommeren er øverste myndighed ved banerne. Dommerens afgørelser skal derfor efterkommes. stk. 3 I turneringsturneringskampe kan dommeren være spillende i egen turneringskamp og dommerens eget spil må ikke prioriteres højere end dommergerningen.

1.2 Dommerens opgaver
 Det er dommerens opgave at: - Kontrollere at de automatiske overtrædelsesdetektorer fungerer korrekt. - Tage stilling til eventuel kortvarig udsættelse af starttidspunktet grundet forsinkelse, som f.eks. maskinfejl, vejrlig m.v. (se nedenfor kapitel 10). - Starte spillet på det fastsatte tidspunkt med følgende annoncering, hvis der bydes velkommen før opvarmning:

”Velkommen til dagens turneringskamp(e). Dommer er XXX fra XXX. I er nu underlagt Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler. Vi starter med 10 minutters opvarmning, herefter er der ingen afrydning. God kamp! ”.

- Starte spillet på det fastsatte tidspunkt med følgende annoncering, hvis der bydes velkommen efter opvarmning:

”Velkommen til dagens turneringskamp(e). Dommer er X fra X. I er er nu underlagt Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler. Der er ingen afrydning. God kamp! ”.

- Sikre, at kampene gennemføres sportslig korrekt i overensstemmelse med de generelle spilleregler. - Træffe afgørelse om flytning af atleter til andet banesæt ved nedbrud. - Være behjælpelig med nødvendige ændringer på det automatiske scoreanlæg, genrejsning af kegler m.v. - Skride ind, hvis der sker brud på spillereglerne, herunder skride til uddeling af advarsler og eventuelle bortvisninger.

5
- Indberette advarsler, bortvisninger og protester til disciplinærudvalget.
1.3 Spillende dommer i egen kamp
 En dommer kan være spillende i egen kamp. Er dommeren spillende forventes det, at vedkommende prioritere dommergerningen højere end eget spil.


OBS! De enkelte bowlingcentre kan i deres hus- og ordensregler have regler for ophold i centret. Det er ikke dommerens opgave at håndhæve disse regler. Hus- og ordensreglerne kan indeholde regler om opførsel, adfærd m.v. som også er gældende for deltagerne i en aktivitet under Danmarks Bowling Forbund.

2. Gyldig licens

 For at kunne deltage i officielle arrangementer under Danmarks Bowling Forbund, skal enhver atlet være i besiddelse af gyldig licens.  Det er ikke dommerens opgave at vurdere om en atlets licens er gyldig.  Atleten skal dog på forlangende kunne fremvise et licens/medlemskort.
3. Hold
3.1 Lovtekst fra spillereglerne § 6a
§ 6a Et holds sammensætning
stk. 1 Et hold består altid af det antal atleter, der fremgår af propositionerne for den pågældende turnering, samt eventuelt én reserve. stk. 2 Hele holdet skal fra kampens start og til turneringskampens afslutning befinde sig på spillearealet ved banerne. stk. 3 En atlet kan ikke udtræde af en turneringskamp før dommeren er kontaktet, og har godkendt at atleten udtræder.

3.2 Atleter der må deltage i en kamp
 Kun de atleter der er påført turneringskampens scoretavle inden kampens start må deltage i kampen.

6
3.3 Lovtekst fra spillereglerne § 8
§ 8 Turneringskampens scoretavle
stk. 1 Det hold, der jf. turneringsplanen på bowlingportalen er jourhavende for turneringskampen, skal medbringe en scoretavle til turneringskampens begge hold. stk. 2 Holdlederne er ansvarlig for, at scoretavlen udfyldes korrekt. stk. 3 Holdlederen skal før turneringskampens start udfylde scoretavlen med licensnummer og navn på hele holdet inklusive eventuel reserve. stk. 4 Efter turneringskampens start er det ikke tilladt at påføre scoretavlen ekstra atleter. stk. 5 Skrives der under turneringskampen forkert på scoretavlen, rettes fejlen af holdlederne i samråd. stk. 6 Det hold som jf. turneringsplanen er jourhavende for turneringskampen skal inden spilleugens udgang registrere scoretavlen i bowlingportalen.

3.4 Fortolkning af spillereglerne § 8
 Turneringskampens scoretavle er et vigtigt værktøj både før, under og efter turneringskampen.  Scoretavlen skal være udfyldt med licensnummer og navn på begge hold inklusive eventuel reserve samt holdleder.  Kun de atleter der inden turneringskampens start er påført scorestavlen kan deltage i kampen (spillereglerne § 15, stk. 1)  Efter turneringskampens start kan der ikke påføres scoretavlen yderligere atleter (spillereglerne §§ 8, stk. 4)  Det anbefales at ”eventuelle” tomme pladser på scoretavlen ”annulleres” ved en overstregning.  En eller flere atleter der kommer for sent og forventes at indtræde i turneringskampen efter starttidspunktet, skal derfor påføres scoretavlen inden turneringskampens start (spillereglerne § 8, stk. 3).

7
4. Reserve
4.1 Lovtekst fra spillereglerne §§ 17 og 18
§ 17 Udskiftning af atleter i en turneringskamp
stk. 1 I holdturneringer, hvor det af propositionerne fremgår, at der må anvendes én reserve på holdet, praktiseres udskiftningen efter følgende retningslinjer: 1.1 En atlet, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i turneringskampen ved senere udskiftning. 1.2 En atlet, der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i samme turneringskamp. Den indtrædende atlet skal spille serien færdig på den plads vedkommende overtager. Udskiftning midt i en rude er tilladt. 1.3 Før en udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. stk. 2 En reserve skal opholde sig bag sit hold under hele turneringskampen.
§ 18 Ændring af rækkefølgen af atleterne på et hold
stk. 1 Efter hver færdigspillet serie kan der ændres på rækkefølgen af atleterne inden for det samme hold. Dog må en atlet ikke have udlæg på samme bane i to på hinanden følgende serier. stk. 2 I turneringskampe hvor ét hold spiller i mindre hold (doubler, trioer m.v.), kan en ændring af rækkefølgende af atleterne ikke medføre, at atleterne flyttes rundt mellem disse mindre hold.

4.2 Fortolkning af spillereglerne §§ 17 og 18
 En reserve skal opholde sig på spilleområdet bag sit hold under hele kampen.  En reserve kan dog gå til et andet banesæt for opvarmning, såfremt der er stillet et banesæt til rådighed for opvarmning.  Hvis en atlet udtræder af spillet, skal modstanderholdets holdleder underrettes.  Udtrædelse kan eksempelvis skyldes, at en atlet bliver skadet eller skal på arbejde.  Så længe den udtrædende atlet er i hallen og kampen ikke er færdigspillet, er vedkommende underlagt de generelle spilleregler og skal befinde sig på spilleområdet bag sit hold.  Såfremt en reserve ikke har deltaget i kampen, kan vedkommende streges af scoresedlen.

8
5. Holdleder
5.1 Lovtekst fra spillereglerne § 7
§ 7 Holdlederen
stk. 1 Et hold skal have en holdleder. Holdlederen har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. stk. 2 Holdlederen kan eventuelt være aktiv atlet på holdet. stk. 3 En holdleder, der fratræder inden turneringskampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette dommeren og modstander herom, og kan ikke genindtræde i samme turneringskamp.

5.2 Fortolkning af spillereglerne § 7
 Holdlederen er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende spilleregler.  Holdlederen kun under en kamp kortvarigt forlade spilleområdet i forbindelse med løsningen af opgaven som holdleder.  En holdleder, der fratræder inden kampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette dommeren herom og kan ikke genindtræde i samme kamp.
6. Klubdragt
6.1 Lovtekst fra spillereglerne § 16
§ 16 Holdets påklædning
stk. 1 Alle atleter på et klubhold skal ved turneringskampens start være i samme type klubdragt, jf. lovregulativ II, § 3, stk. 2. stk. 2 Overtrædelse af kravet om ens påklædning sanktioneres jf. kapitel 9, § 38.

6.2 Fortolkning af spillereglerne § 16
 Samme farve underdel betyder at der eksempelvis godt må være både nederdel og lange bukser på et damehold og på et herrehold må bukserne godt være af forskellige type / længde.  Det accepteres, at reserve er iført en overtrækstrøje udenpå klubdragten, når de ikke er i spil. Det er en forudsætning at overtrækstrøjen i lighed med klubdragten lever op til gældende regler eller er neutral. (Jf. lovregulativ II, § 8 – generelt)

9
 Der kan kun gives dispensation for ukorrekt underdel. Der kan aldrig gives dispensation for ukorrekt klubbluse.  Alle overtrædelser skal indberettes til disciplinærudvalget, som derefter tager stilling til eventuel sanktion.  Med mindre det fremgår af propositionerne for det enkelte mesterskab eller stævne et det ikke et krav, at en atlet spiller i en godkendt klubdragt.
7. Bowlingsko
7.1 Lovtekst fra spillereglerne § 34
§ 34 Bowlingsko
stk. 1 En atlet skal altid benytte bowlingsko, der ikke afsætter mærker på banen. stk. 2 Brugen af bløde gummisåler og/eller hæle, som afsætter mærker og derved forringer tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt.

7.2 Fortolkning af spillereglerne § 34
 Der må ikke afsættes mærker på hverken tilløbsbane eller banelegeme, ligesom der ikke må påføres noget som helst stof, der kan efterlade banen i en sådan stand, at det forringer andre atleters mulighed for at udnytte de sædvanlige fordele.  Brugen af bløde gummisåler og/eller –hæle, som kan afsætte mærker og derved forringe tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt.
8. Spilleområde
8.1 Definition af spilleområdet
 Spilleområdet defineres som det område hvor atleterne naturligt opholder sig under spillet. Området skal være klart adskilt fra publikumsområdet.  En atlets eller et holds naturlige spilleområde kan nærmere defineres som området omkring pulten ved det banesæt, hvor de spiller, med tilhørende siddepladser.

10
9. Spilletid (opvarmning og den ordinære kamp)
9.1 Lovtekst fra spillereglerne § 14, stk. 1
§ 14 Turneringskampens start
stk. 1 Forudsat at banerne er ledige starter en turneringskamp til det tidspunkt, der fremgår af bowlingportalen, der er forbundets officielle turneringskalender.

9.2 Definition af spilletid
 Spilletiden omfatter både opvarmning og den ordinære kamp, og det indskærpes at tiden overholdes af hensyn til den tid der er afsat.  Alle atleter, reserver og holdlederen er underlagt de generelle spilleregler i hele spilletiden; såvel under opvarmning og den ordinære kamp.  En kamp starter, når dommeren har budt velkommen til opvarmningen, kampen eller stævnet. Fra dette tidspunkt er samtlige atleter, reserver og holdledere underlagt Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler.  Såfremt tidligere kampe i hallen ikke er færdigspillede, kan dommeren vælge at igangsætte nye kampe sektionsvis.

9.3 Opvarmning (spillereglerne § 22)
§ 22 Opvarmning
stk. 1 I alle snittællende arrangementer, der udbydes af forbundet, startes der med minimum 10 minutters opvarmning. stk. 2 Ved mesterskaber og stævner er dette gældende ved indledende runder.


 Opvarmningen kan igangsættes før det tidspunkt der fremgår af bowlingportalen, hvis alle atleter er mødt. (Se nedenfor kapitel 10 om start, forsinkelse og/eller afbrydelse af en kamp)
9.4 Atleter der eventuelt møder for sent
 En eller flere atleter der møder efter spilletiden (opvarmningen og den ordinære kamp) møder for sent og kan kun indtræde i kampen, hvis atleten er påført scoretavlen inden det officielle starttidspunkt for kampen. (Se ovenfor afsnit 3.3 og 3.4)  Når en atlet kommer for sent betyder det i praksis, at den eller de skal indtræde i f.eks. 2. series 4. rude (hvis det er der modstanderholdet er kommet til), selvom ens eget hold kun er i gang med 3. rude.

11
 Såfremt det ikke er muligt at indsætte sparringspartner/e, skal en ”alene spiller” følge en medspillers turnus.
9.5 Kampens afslutning
 En turneringskamp er færdigspillet, når samtlige atleter på begge hold har færdigspillet 10. rude.  Banerne må ikke forlades før turneringskampen er færdigspillet, jf. spillereglerne § 20.
10. Start, forsinkelse og/eller afbrydelse af kampe
10.1 Lovtekst fra spillereglerne § 14
§ 14 Turneringsturneringskampens start
stk. 2 Forudsat at banerne er ledige starter en turneringskamp til det tidspunkt, der fremgår af bowlingportalen, der er forbundets officielle turneringskalender. stk. 3 Ved turneringskampens start skal mindst én atlet være spilleklar. 3.1 En turneringskamp kan udsættes på grund af forsinkelse i de offentlige transportmidler: 3.1.1 Såfremt forsinkelsen er kortvarig, bør turneringskampens starttidspunkt udsættes kortvarig, hvis muligt. 3.1.2 Er forsinkelsen så langvarig, så det ikke er muligt at udsætte turneringskampen, betragtes turneringskampen som afbrudt og ny kampdato fastsættes af den ansvarlige aktivitetskoordinator. 3.2 Er der tale om anden forsinkelse end i de offentlige transportmidler, kan en turneringskamp kun udsættes hvis forsinkelsen skyldes: 3.2.1 Direkte eller indirekte uheld. 3.2.2 Vejrlig der medfører at offentlige myndigheder fraråder al unødvendig udkørsel. 3.3 Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelse eller udeblivelse til både modstander og dommer. 3.4 Udsættes en turneringskamp fastsættes en ny kampdato af den ansvarlige aktivitetskoordinator.

12
10.2 Fortolkning af spillereglerne § 14
 Som gyldig grund til forsinkelse accepteres alene forsinkelser af offentlige transportmidler samt forsinkelse på grund af direkte eller indirekte uheld eller vejrlig.  Såfremt forsinkelsens varighed og forholdene på spillestedet muliggør det, bør dommeren udsætte kampens starttidspunkt. Er forsinkelsen så langvarig, at forholdene på spillestedet umuliggør en udsættelse af starttidspunktet, udsættes kampen.  Skyldes forsinkelsen andet end forsinkelse i offentlige transportmidler (f.eks. uheld eller vejrlig), kan dommeren - af sportslige hensyn - efter samråd med modstanderholdets holdleder vælge at lade kampens start udskyde. I modsat fald skal kampen igangsættes på det fastsatte tidspunkt.  Ved afbrydelse af en turneringskamp, skal dommeren indsamle de skrevne scoretavler og eventuelle slagsedler. Afbrydelsen skal indberettes og dokumenter sendes til den aktivitetsansvarlige.  Ved genoptagelse af en afbrudt eller udsat kamp, skal der stilles med de samme hold. I særlige tilfælde kan der dispenseres for holdsammensætning og spillested. Denne accept gives af den aktivitetsansvarlige efter forudgående ansøgning.
11. Udeblivelse
11.1 Lovtekst fra spillereglerne § 12
§ 12 Udeblivelse fra en turneringskamp
stk. 1 Møder et hold ikke op til en fastlagt turneringskamp er denne tabt. stk. 2 Det hold som er mødt spiller, og har vundet turneringskampen og får point for vundne serier og turneringskamp(e) samt det antal kegler, som holdet opnår.

13
12. Generelle spilleregler
12.1 Overtrådt (spillereglerne § 23)
§ 23 Overtrådt
stk. 1 Overtrædelseslinjen skal ubetinget respekteres af alle atleter, reserver og holdledere. stk. 2 Der er overtrådt, når en del af atletens person, under eller efter afgivelsen af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyr eller bygning på linje med eller forbi overtrædelseslinjen. stk. 3 Hvis en atlet forsætligt overtræder for at drage fordel deraf, betragtes det som usportslig optræden og sanktioneres jf. kapitel 9, § 37.


 Der er overtrådt, når en del af atletens person under eller efter aflevering af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linje med eller forbi overtrædelseslinjen.  Ved ”på linje med” forstås overtrædelseslinjens forlængelse både til højre og venstre for den bane, man spiller på.  Tøj og sko er en del af atletens person, hvorimod andre ting som eksempelvis kuglepenne, smykker, mønter m.v. ikke betragtes som en del af atletens person hvis disse tabes ud over overtrædelseslinjen.  Kuglen er i spil efter aflevering og indtil den samme eller den næste atlet er klar til næste slag på samme bane.  Eksempler på situationer med overtrådt/ikke overtrådt: - Hvis en atlet får overbalance og støtter med hånden på banelegeme, sidevæg eller kugleretur på eller forbi overtrædelseslinjen er der overtrådt. - Hvis en atlet taber en kuglepen, et smykke, mønter m.v. forbi overtrædelseslinjen er der ikke overtrådt. Dommeren skal give tilladelse til at det tabte samles op. - Hvis en atlet falder ud over overtrædelseslinjen og ikke aflevere sin kugle i faldet er der ikke overtrådt.  Såfremt den automatiske overtrædelsesdetektor markerer for overtrådt, kan dette ikke appelleres, medmindre det kan påvises, at detektoren ikke fungerede korrekt, eller der er overvældende vidnesbyrd for, at atleten ikke begik overtrådt.  Er overtrædelsesdetektoren midlertidigt ude af drift, skal følgende procedure iværksættes: - Dommeren udpeger om muligt en overtrædelsesdommer eller sørger for, at de officielle afskrivere markerer for evt. overtrådt.  Mangel på overtrædelsesdetektor eller –dommer vil bevirke, at resultatet ikke kan anerkendes som rekord.

14
12.2 Slow bowling (spillereglerne § 24)
§ 24 Slow bowling
stk. 1 Samtlige atleter skal være klar til at spille, når det er deres tur. Atleten må ikke forsinke spillet, hvis banerne umiddelbart til venstre og højre er ”frie”. 1.1 En atlet skal altid ”holde tilbage” for en atlet, der er ved at gøre sig klar til at spille sin kugle på banen umiddelbart til højre for én selv. 1.2 En atlet kan kun kræve, at en anden atlet på banen umiddelbart til venstre, afventer at man spiller sin kugle.


 Hvis en atlet ikke overholder spillereglernes § 24, betragtes det som usportslig optræden, der sanktioneres jf. spillereglernes § 37 (se nedenfor afsnit 13.3)
12.3 Usportslig optræden (spillereglerne § 25)
§ 25 Usportslig optræden
stk. 1 Usportslig optræden accepteres ikke og sanktioneres jf. kapitel 9, § 37. stk. 2 Dommeren afgør til enhver tid, hvornår der er tale om usportslig optræden, men følgende betragtes altid som usportslig optræden: 2.1 Slag eller spark mod hallens inventar, eget eller andres materiale.


 Usportslig optræden sanktioneres jf. spillereglernes § 37 (se nedenfor afsnit 13.3)
12.4 Forbud mod rygning (spillereglerne § 26)
§ 26 Forbud mod rygning
stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder under mesterskaber, stævner og turneringskampe, forbudt at ryge eller anvende remedier der efterligner rygning i spilletiden. stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9, § 36.

15
 Forbuddet mod at ryge eller anvende remedier der efterligner rygning omfatter: - Tobaksrygning - Anvendelse af E-cigaretter - Anvendelse af nikotinplaster - Anvendelse af nikotintyggegummi - Anvendelse af nikotinspray - Anvendelse af snus  En overtrædelse af forbuddet mod rygning eller anvendelse af remedier der efterligner rygning sanktioneres øjeblikkelig jf. spillereglerne § 36. (Se nedenfor afsnit 13.2)
12.5 Forbud mod indtagelse af alkohol (spillereglerne § 27)
§ 27 Forbud mod indtagelse af alkohol
stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder under mesterskaber, stævner og turneringskampe, forbudt at indtage alkoholiske drikke i spilletiden. stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9, § 36.


 En overtrædelse af forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke i spilletiden, sanktioneres øjeblikkelig jf. spillereglerne § 36. (Se nedenfor afsnit 13.2)
12.6 Forbud mod brug af talkum (spillereglerne § 28)
§ 28 Forbud mod brug af talkum
stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder forbudt at påføre eller anvende talkum på tilløbsbanerne. stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9, § 37.


 Brug af talkum i mindre mængder til fingre er tilladt, hvis det ikke er til gene for øvrige atleter.  Det anbefales at brug af talkum i mindre mængder til fingrene sker på en sådan måde, at det holdes i et lukket miljø. F.eks. i en lille pose eller lignende så det ikke er nødvendigt, at der ligger en mængde talkum på f.eks. et bord i spilleområdet.  Brug af talkum i strid med forbuddet i spillereglerne § 38, sanktioneres øjeblikkelig jf. spillereglerne § 37. (Se nedenfor afsnit 13.3)

16

OBS! De enkelte bowlingcentre kan i deres hus- og ordensregler have et direkte forbud mod generel brug af talkum i hele centret. Det er derfor den enkelte atlets eget ansvar, at orientere sig om sådanne lokale forbud mod brug af talkum.


12.7 Ikke gyldigt slag, død kugle (spillereglerne § 29)
§ 29 Ikke gyldige slag (død kugle)
stk. 1 En kugle skal erklæres ”død” og slaget tæller ikke i følgende situationer: 1.1 Når der umiddelbart efter afgivelse af kuglen og inden kuglen rammer keglerne konstateres, at én eller flere kegler mangler. 1.2 Hvis en kegle flyttes eller vælter fra afleveringsøjeblikket til kuglen rammer keglerne. 1.3 Hvis en atlets kugle kommer i kontakt med et fremmedlegeme på banen. 1.4 Når en atlet generes af en anden atlet, en tilskuer eller bevægelige dele i selve afleveringsøjeblikket, skal atleten øjeblikkelig beslutte sig for, om slaget skal tælle eller om keglerne skal genrejses.


 En kugle skal erklæres ”død”, og slaget tæller ikke i følgende situationer: - Når det umiddelbart efter afgivelsen af kuglen og inden kuglen rammer keglerne konstateres, at én eller flere kegler mangler. - Når en atlet afgiver sin kugle på forkert bane eller spiller uden for tur. - Når en atlet generes af en anden atlet, en tilskuer eller bevægelige dele i selve afleveringsøjeblikket, skal atleten øjeblikkeligt bestemme, om slaget skal tælle eller om keglerne skal genrejses. Dette gøres ved at række en arm i vejret og råbe ”død kugle” inden kuglen rammer keglerne. - Hvis en kegle flyttes eller vælter fra afleveringsøjeblikket til kuglen rammer keglerne. - Hvis en atlets kugle kommer i kontakt med et fremmedlegeme på banen.  Hvis en dommer opdager, at en atlet forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden jf. spillereglernes § 37. (Se nedenfor afsnit 13.3)

17
12.8 Spil på forkert bane (spillereglerne § 30)
§ 30 Spil på forkert bane
stk. 1 En kugle der spilles på en forkert bane, skal erklæres død, og slaget skal spilles på den rigtige bane. stk. 2 Startes en serie på en forkert bane og spilles der mere end to ruder, skal serien fortsætte som påbegyndt.


 Ved holdspil skal én atlet på holdet have påbegyndt 3. rude på forkert bane, førend det accepteres, at serien færdigspilles som påbegyndt.
13. Overtrædelse af spillereglerne
13.1 Lovtekst fra spillereglerne § 35
§ 35 Overtrædelse af spillereglerne
stk. 1 Enhver overtrædelse af forbundets spilleregler er en overtrædelse af sportslige regler. En overtrædelse sanktioneres derfor på en sådan måde, at det får sportslige konsekvenser. stk. 2 En overtrædelse af forbundets spilleregler sanktioneres på en af følgende måder: 2.1 Alle sanktionsmuligheder i §§ 36 til 39 er gældende for alle mesterskaber, stævner og turneringer udbudt af forbundet.


 Overtrædelse af spillereglerne sanktioneres jf. spillereglerne §§ 36 til 39. Sanktionerne håndhæves for det meste af dommeren direkte på banen.

18
13.2 Overtrædelser der medfører øjeblikkelig bortvisning
§ 36 Overtrædelser der medfører øjeblikkelig bortvisning
stk. 1 Overtrædelse af forbundets spilleregler §§ 26, forbud mod rygning og 27, forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke, medfører øjeblikkelig bortvisning af atleten og efterfølgende karantæne. stk. 2 Ved bortvisning fra en kamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende turneringskamp. stk. 3 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en karantæne på op til tre spilleuger.


 Overtrædelse spillereglerne §§ 26, forbund mod rygning og 27, forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke medfører øjeblikkelig bortvisning.  Bortvisningen skal efter kampen indberettes til disciplinærudvalget med angivelse af atletens licensnummer og navn  Den bortviste atlet kan ikke erstattes af en eventuel reserve.
13.3 Overtrædelse der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion
§ 37 Overtrædelser der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion
stk. 1 Første gang modtager atleten en advarsel og samtidig tildeles atleten ”0” kegler i den pågældende rude. stk. 2 Anden gang bortvises atleten fra mesterskabet, stævnet eller turneringskampen. stk. 3 Ved bortvisning fra en turneringskamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende turneringskamp. stk. 4 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en karantæne på op til tre spilleuger.


 Vær opmærksom på, at gentage overtrædelse af sammen karakter, medfører at atleten skal bortvises jf. spillereglerne § 37, stk. 2.  Bortvisningen skal efter kampen indberettes til disciplinærudvalget med angivelse af atletens licensnummer og navn  Den bortviste atlet kan ikke erstattes af en eventuel reserve.

19
13.4 Ukorrekt klubdragt
§ 38 Ukorrekt klubdragt
stk. 1 En atlet, der ved holdspil ikke er iklædt samme klubdragt som resten af holdet, er spilleberettiget, men atleten tildeles en advarsel. stk. 2 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget, der 2.1 Ved første overtrædelse pålægges klubben en bøde på 500 kroner pr. atlet i ukorrekt klubdragt. 2.2 Ved anden overtrædelse af samme atlet i samme sæson, pålægges klubben en bøde på 1.000 kroner pr. atlet i ukorrekt klubdragt. 2.3 Ved flere end to overtrædelser af samme atlet i samme sæson, annulleres atletens keglefald og disciplinærudvalget kan idømme en karantæne på op til tre spilleuger. stk. 3 Flere overtrædelser af samme atlet inden for samme spilleuge, hvor atleten ikke har mulighed for at fremskaffe en godkendt spilledragt, kan af disciplinærudvalget reduceres til én overtrædelse af lovregulativ II, § 3, stk. 2.


 Ved ukorrekt klubdragt skal dommeren orientere holdlederen eller atleten om overtrædelsen. Efterfølgende indberettes atletens licensnummer og navn til disciplinærudvalget.
13.5 Særlige grove overtrædelser af spillereglerne
§ 39 Særlige grove overtrædelser af spillereglerne
stk. 1 Hvis dommeren vurderer, at der er tale om en særlig grov overtrædelse, kan der skrides til direkte bortvisning. stk. 2 Ved bortvisning fra en turneringskamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende turneringskamp. Bortvisningen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en karantæne på op til tre spilleuger.


 Hvis dommeren vurderer, at der er tale om en særlig grov overtrædelse, kan der skrides til direkte bortvisning.  Bortvisningen skal efter kampen indberettes til disciplinærudvalget med angivelse af atletens licensnummer og navn.  Den bortviste atlet kan ikke erstattes af en eventuel reserve.

20
14. Automatiske scoresystemer og keglefald
14.1 Lovtekst fra spillereglerne § 31
§ 31 Brug af automatiske scoresystemer
stk. 1 Spillestedets automatiske scoresystem benyttes som udgangspunkt ved mesterskaber, stævner og turneringskampe. stk. 2 Sker der nedbrud på spillestedets automatiske scoresystem er følgende gældende: 2.1 Spillet genoptages fra det sted, hvor scoren kan genskabes. 2.2 Kan scoren ikke genskabes, genoptages spillet ved start af en ny serie. Tidligere spillede serier, der er nedskrevet på scoretavlen, spilles ikke om.

14.2 Væltede kegler
 Kegler, der tæller som væltede kegler: - En kugle er afgivet korrekt, når atleten har sluppet den, og den har passeret overtrædelseslinjen ind på banen. Kuglen skal afgives ved håndkraft, og den må ikke være forbundet med noget som helst apparat, hverken i eller udenfor banen, hvilket betyder hverken under afleveringen af kuglen eller under kuglens gang til keglerne. - Enhver kugle afgivet af en atlet tæller, medmindre der erklæres ”død kugle”. (Se afsnit 12.7) - Det er atletens egen pligt at afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Atleten skal insistere på, at kegler, som ikke står korrekt, skal genrejses inden kuglen afgives.  Efter én genrejsning pr. serie pr. atlet, bør dommeren tilkaldes for at afgøre, om kegler står korrekt.  Afgiver atleten sin kugle mod en forkert kegleopstilling, betragtes kegleopstillingen som godkendt og slaget tæller, med mindre det opdages, at der mangler kegler inden kuglen rammer keglerne.  Hvis en dommer opdager, at en atlet forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden, jf. spillereglerne § 25. (Se afsnit 13.3)  Kegler, som væltes af en korrekt afgivet kugle eller af andre kegler inden bommen begynder at feje væltede kegler af banen.  Dette gælder også kegler, som væltes af andre kegler, som returnerer i spil fra sidevæg, bagbeklædning eller bom.  Væltede kegler, som forbliver liggende på banelegemet, står i renderne eller læner sig mod bagbeklædning/sidestykker, skal fjernes inden næste slag.  Der må ikke foretages flytning af nogen kegle, som forbliver stående på banen efter et slag:

21
- Det betyder, at kegler, som skubbes til en anden position af andre kegler af kuglen eller nedsættes på anden plads af den mekaniske keglesætter, skal forblive stående på den nye position.
14.3 Ikke væltede kegler
 Kegler, der ikke tæller som væltede kegler: - Kegler, der væltes af en kugle, som har forladt banelegemet inden træf. - Kegler, der væltes af en kugle, som kommer retur fra bagbeklædningen. - Kegler, der væltes af en person eller en mekanisk del. - Kegler, der væltes, men returnerer stående på banelegemet, skal forblive stående. - Kegler, der væltes, når der begås overtrådt, skal genrejses. - Kegler, væltet af den mekaniske keglerejser, placeres på sin oprindelige plads.
15. Protestafgivelse
15.1 Lovtekst fra spillereglerne §§ 47 til 50
§ 47 Afgivelse af protest
stk. 1 Et hold, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af en turneringskamp, skal med det samme stoppe spillet og henvende sig til dommeren, som påfører scoretavlen ”protest”. Inden turneringskampen genoptages, skal holdlederen kort forklare dommeren, hvad der nedlægges protest imod. stk. 2 En atlet og/eller et hold, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af mesterskaber eller stævner, skal med det samme stoppe spillet og henvende sig til dommeren. Inden spillet genoptages, skal atleten eller en af atleterne fra holdet kort forklare dommeren, hvad der nedlægges protest imod. stk. 3 Hvis dommeren vurderer, at en protest kræver øjeblikkelig handling, eller at protesten kan afgøres med det samme, skal dommerens anvisninger følges, jf. § 21, stk. 2. Disciplinærudvalget underrettes. stk. 4 En dommers afgørelse kan ankes til disciplinærudvalget, hvilket meddeles dommeren inden spilleområdet forlades.

22
§ 48 Skriftlighed ved afgivelse af protest
stk. 1 Er en nedlagt protest eller anke af en afgørelse truffet af dommeren ikke trukket tilbage inden spilleområdet forlades, skal den protesterende part udfærdige en skriftlig protest. stk. 2 Den skriftlige protest skal senest anden hverdag efter turneringskampens, mesterskabets eller stævnes afslutning, sendes til administrationen.
§ 49 Protestgebyr
stk. 1 Er en protest eller en anke af en afgørelse truffet af dommeren ikke trukket tilbage inden spilleområdet forlades, pålægges den protesterende part et protestgebyr på 500 kroner. Gebyret opkræves af administrationen. stk. 2 Protestgebyret refunderes ikke, hvis den protesterende part fortryder sin protest eller anke efter at have forladt spilleområdet. Eller undlader at fremsende en skriftlig protest. stk. 3 Protestgebyret tilbagebetales, såfremt den protesterende part får hel eller delvis medhold.
§ 50 Behandling af en protest
stk. 1 Alle protester mod afvikling af mesterskaber, stævner eller turneringskampe, behandles i første instans af disciplinærudvalget, jf. lovregulativ VI § 5.


15.2 Fortolkning af spillereglerne §§ 47 til 50
 Ønsker et hold eller en atlet at nedlægge protest, er det vigtigt at dommeren overholder § 47. Dommeren bør vejlede holdet eller atleten om følgende: - Holdet eller atleten skal overfor dommeren forklare hvorfor og mod hvad der nedlægges en protest. - Fortryder holdet eller atleten senere den nedlagte protest, skal protesten overfor dommeren trækkes tilbage inden spilleområdet forlades. - Trækkes en nedlagt protest ikke tilbage, skal dommeren vejlede holdet eller atleten om, at der seneste anden hverdag efter at protesten er nedlagt, skal fremsendes en skriftlig protest til administrationen.
15.3 Provisorisk kugle
 Når der er nedlagt protest mod overtrådt eller et antal væltede keglers gyldighed, skal der spilles en provisorisk kugle eller rude af den pågældende atlet.

23
 Afhængig af det slag, der protesteres imod, skal dommeren foranledige en provisorisk kugle eller rude. Både det slag, der protesteres imod og den provisoriske kugle eller rude skal noteres, så det kan indgå i behandlingen af protesten.
16. Rekorder
16.1 Godkendelse af rekorder
 Rekorder kan kun godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i rekordreglementet for den pågældende rekord.  Dommeren eller stævneledelsen udfylder og påtegner ansøgningsformularen, hvorved de attesterer, at rekorderne er opnået under de i rekordreglementet nævnte betingelser.
Udarbejdet af lovudvalget og bestyrelsen i august 2016 Med

Ungdom: træningstid hver tirsdag fra kl. 16.45 - 18.15

Seniorer: træningstid hver tirsdag fra kl. 19.00 - 21.00

Vi har åbent for tilgang af ungdomsspillere der har lyst til bowling! Henvendelse til Ungdomstræner Ilse Nielsen på Telefon: 22 53 60 15 eller E-mail: ilni@dukamail.dk

 

Ved udmeldelse af bowlingklubben, skal en fra bestyrelsen have besked, så vi ikke forsat opkræver kontingent...

Husk dette, mest for din egen skyld! 

 

Senest opdateret

12.08. 2021